O nás

 RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa.                    ...viac

Aktuality

Kúpme sa zdravšie

07.08.2017 12:14

Informácia o kvalite vody na kúpanie v okrese Stará Ľubovňa v roku 2017

28.07.2017 10:09

Pozvánka

05.05.2017 13:55

Pohybom ku zdraviu   ...viac

Dotazník - Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách

27.04.2017 14:20

Dotazníkový prieskum bude slúžiť na vyhodnotenie aktuálnej situácie ohľadne informovanosti obyvateľov v problematike solárií, preto si Vás láskavo dovoľujeme požiadať o jeho vyplnenie. Poznatky z prieskumu budú orgánom verejného zdravotníctva nápomocné pri riešení hygienickej problematiky a prijímaní opatrení na zvýšenie ochrany verejného zdravia klientov solárií.

DOTAZNÍK

Európsky imunizačný týždeň 2017

21.04.2017 13:46

Vyzvi srdce k pohybu

28.02.2017 09:26

Vyzvi srdce k pohybu - 20.3. - 11.6.2017

Plagát 1

  Plagát 2  

Účastnícky list 2017

Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

20.02.2017 14:03

...

Poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a iné charitatívne činnosti s cieľom podporiť sociálne slabších ľudí alebo ľudí v núdzi.

16.02.2017 12:54

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky víta poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a iné charitatívne .....

Hygienická situácia v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v okrese Stará Ľubovňa v roku 2016

03.02.2017 12:33

Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka

18.01.2017 15:15

Význam obsahu  stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka   ...viac

  EURÓPSKE DNI A KAMPANE

Európsky deň práv pacientov
...viac
 
Európsky týždeň boja proti drogám 14. - 20. 11. 2016 ...viac
 
Európsky týždeň  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
...viac
Európsky imunizačný týždeň 24.4. - 30.4.2016  ...viac
 

Európska kampaň EU-OSHA – Zdravé pracoviská „Spolupráca pri prevencii rizík“   ...viac

 

Európsky týždeň boja proti drogám ...viac

 

Epidemiologická situácia

V 33. kalendárnom týždni sme na území okresu Stará Ľubovňa zaznamenali pokles akútnych respiračných ochorení
...viac 

 

    SVETOVÉ DNI A KAMPANE

Svetový týždeň na podporu dojčenia 1. - 7. august
...viac
Svetový deň hepatitídy 
...viac

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami

 

Svetový deň darcov krvi

Svetový deň životného prostredia

Svetový deň bez tabaku

Svetový deň sclerosis multiplex

Svetový deň - Pohybom ku zdraviu

Svetový deň čistých rúk

Svetový deň astmy

Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci  

Svetový deň Parkinsonovej choroby


Svetový deň zdravia 

Svetový deň povedomia o autizme 

Svetový deň tuberkolózy

Svetový deň Downovho syndrómu

Svetový deň ústneho zdravia

Týždeň mozgu 2017

Svetový deň obličiek

Medzinárodný deň zriedkavých ochorení

Svetový deň chorých   

Svetový deň proti rakovine

Svetový deň AIDS

Medzinárodný deň bez fajčenia

Svetový deň diabetu  

Svetový deň osteoporózy

Svetový deň potravy

Svetový deň duševného zdravia

Október - mesiac úcty k starším

Svetový  deň srdca 29. september 2016

...viac

Svetový deň Alzheimerovej choroby

 

Svetový deň prvej pomoci

Svetový deň prevencie samovrážd

Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

 
 

 

Svetový týždeň na podporu dojčenia 1. - 7. august

...viac