O nás

 RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa.                    ...viac

Aktuality

Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka

18.01.2017 15:15

Význam obsahu  stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka   ...viac

Vyhlásenia SK PRES k Svetovému dňu HIV/AIDS 1. december

01.12.2016 07:35

Svetový deň HIV/AIDS 1. december

Priloha 1

Príloha 2

Prednáška - Život s diabetom v staršom veku

25.11.2016 11:33

RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni a Ľubovnianska knižnica Vás srdečne pozýva ...

Celoslovenská súťaž pre 7. ročníky základných škôl s názvom „NAJLEPŠIA PROTIDROGOVÁ NÁSTENKA“

07.11.2016 14:53

Celoslovenská súťaž pre 7. ročníky základných škôl s názvom „NAJLEPŠIA PROTIDROGOVÁ NÁSTENKA“    ...viac

Informácia o kvalite vody na kúpanie v okrese Stará Ľubovňa v roku 2016

30.09.2016 08:00

Voda z umelých kúpalísk v okrese Stará Ľubovňa z pohľadu orgánu verejného zdravotníctva. ...viac

Svetový deň srdca

26.09.2016 14:52

RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni pri príležitosti Svetového dňa srdca v spolupráci s Slovenskou Nadáciou srdca bude organizovať zdravotno-výchovnú kampaň ...

Pozvánka - 29.9.2016

23.09.2016 15:20

Ponuka

16.09.2016 08:11

Oddelenia podpory zdravia, PCZ ponúka:

Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

30.08.2016 08:05

Prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Glyfozát

04.08.2016 13:43

Prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Glyfozát   ...viac

  EURÓPSKE DNI A KAMPANE

 
Európsky týždeň boja proti drogám 14. - 20. 11. 2016 ...viac
 
Európsky týždeň  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
...viac
Európsky imunizačný týždeň 24.4. - 30.4.2016  ...viac
Európsky deň práv pacientov   ...viac
 

Európska kampaň EU-OSHA – Zdravé pracoviská „Spolupráca pri prevencii rizík“   ...viac

 

Európsky týždeň boja proti drogám ...viac

 

Epidemiologická situácia

V 1. kalendárnom týždni sme na území okresu Stará Ľubovňa zaznamenali vzostup akútnych respiračných ochorení  ...viac
 

 

    SVETOVÉ DNI A KAMPANE

Svetový deň AIDS

Medzinárodný deň bez fajčenia

Svetový deň diabetu  

Svetový deň osteoporózy

Svetový deň potravy

Svetový deň duševného zdravia

Október - mesiac úcty k starším

Svetový  deň srdca 29. september 2016

...viac

Svetový deň Alzheimerovej choroby

 

Svetový deň prvej pomoci

Svetový deň prevencie samovrážd

Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

Svetový týždeň na podporu dojčenia 1. - 7. august

...viac

Svetový deň hepatitídy 
...viac

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami

Svetový deň darcov krvi

Svetový deň životného prostredia

Svetový deň bez tabaku

Svetový deň - Pohybom ku zdraviu

Svetový deň čistých rúk

Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci  

 ...viac 

Svetový deň malárie

Svetový deň Parkinsonovej choroby

Svetový deň zdravia

Svetový deň povedomia o autizme
viac...

    

Týždeň mozgu 2016
 Viac... 

Svetový deň vody                                                                                                                                                                         

Viac...

Svetový deň tuberkolózy
...viac

Svetový deň Downovho syndrómu

Svetový deň ústneho zdravia

Svetový deň obličiak

Viac....

Medzinárodný deň zriedkavých ochorení

Svetový deň chorých

Viac...

Svetový deň proti rakovine

 
 

 

Svetový týždeň na podporu dojčenia 1. - 7. august

...viac