O nás

 RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa.                    ...viac

Aktuality

Program monitorovania pitnej vody

08.11.2018 14:46

Informácia o kvalite vody na kúpanie v okrese Stará Ľubovňa v roku 2018

18.10.2018 08:06

Ponuka

30.08.2018 15:11

Oddelenia podpory zdravia, PCZ ponúka:

Imunologický prehľad v SR 2018

31.07.2018 14:08

Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na_kúpanie v Slovenskej republike

31.07.2018 14:02

Označovanie nebalených cukrárenských výrobkov

18.06.2018 14:22

Zrušenie Zberného podúčtu na platenie správnych poplatkov

31.05.2018 08:01

Od 1. júla 2018 bude zrušený Zberný podúčet SK0565000010460020545796, ktorý bol zriadený na prechodné obdobie. Od uvedeného dátumu sú k dispozícii všetky spôsoby úhrady platby správnych poplatkov v zmysle platnej legislatívy. (Správny poplatok)

Skúška odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

21.05.2018 07:20

Skúška odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov sa bude konať dňa 6.6.2018 o 8,30hod v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1 na I. Poschodí v zasadacej miestnosti.

Európsky imunizačný týždeň 2018

23.04.2018 14:07

Svetový deň vody 2018- výsledky orientačných vyšetrení

26.03.2018 13:39

  EURÓPSKE DNI A KAMPANE

Európsky týždeň boja proti drogám 12. - 18. 11. 2018
...viac
 
Európsky týždeň  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
...viac
Európsky deň melanómu
...viac

Európska kampaň EU-OSHA – Zdravé pracoviská „Spolupráca pri prevencii rizík“   ...viac

Európsky deň práv pacientov
...viac


 

Európsky týždeň boja proti drogám ...viac

 

Epidemiologická situácia

 V 50. kalendárnom týždni sme na území okresu Stará Ľubovňa zaznamenali mierny pokles akútnych respiračných ochorení

...viac

 

 

    SVETOVÉ DNI A KAMPANE

Medzinárodný deň bez fajčenia

   Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc
...viac

Svetový deň diabetu 

Svetový deň pneumónie

    

Svetový deň psoriázy

   Svetový deň osteoporózy 
...viac

Svetový deň potravy

 

Medzinárodný deň starších

Svetový deň Alzheimerovej choroby

Svetový deň 1. pomoci

Svetový deň ústneho zdravia

Svetový týždeň na podporu dojčenia 1. - 7. august
...viac
Svetový deň hepatitídy
...viac

Svetový deň alergií

 

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu

Svetový deň darcov krvi

Svetový deň životného prostredia

Svetový deň bez tabaku

Svetový deň hypertenzie
...viac

Svetový deň - Pohybom ku zdraviu

Svetový deň čistých rúk

Svetový deň astmy

 

Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci

Svetový deň boja proti malárii

 

Svetový deň zdravia

 

Týždeň mozgu 2018

Svetový deň obličiek

Medzinárodný deň zriedkavých ochorení

Svetový deň chorých

Svetový deň proti rakovine

Svetový deň AIDS

Svetový deň diabetu 

Svetový deň prevencie samovrážd

Svetový deň duševného zdravia

 

Svetový deň srdca
...viac

 


 

Svetový deň sclerosis multiplex

Svetový deň Parkinsonovej choroby

 

Svetový deň povedomia o autizme 

Svetový deň tuberkolózy

Svetový deň Downovho syndrómu

 

 
 

 

Svetový týždeň na podporu dojčenia 1. - 7. august

...viac