O nás

 RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa.                    ...viac

Aktuality

Svetový deň vody 2018- výsledky orientačných vyšetrení

26.03.2018 13:39

Hygienická situácia v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v okrese Stará Ľubovňa v roku 2017

23.02.2018 13:25

Informácia o kvalite vody na kúpanie v okrese Stará Ľubovňa v roku 2017

23.02.2018 13:24

Európsky kódex proti rakovine

01.02.2018 12:48

Prevencia pred hepatitídou typu A

04.12.2017 08:31

Akryalamid v potravinách

16.11.2017 14:37

Ponuka

07.09.2017 08:11

Oddelenia podpory zdravia, PCZ ponúka:

Informácia o výskyte škodlivých výrobkov

25.08.2017 14:24

Dňa 23. 8. 2017 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané následné oznámenie Rakúska k výstražnému oznámeniu RASFF „Fipronil vo vajciach“    ...viac

Kúpme sa zdravšie

07.08.2017 12:14

Pozvánka

05.05.2017 13:55

Pohybom ku zdraviu   ...viac

  EURÓPSKE DNI A KAMPANE

Európsky týždeň boja proti drogám 13. - 19. 11. 2017
...viac
Európsky týždeň  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
...viac
Európsky deň práv pacientov
...viac

Európska kampaň EU-OSHA – Zdravé pracoviská „Spolupráca pri prevencii rizík“   ...viac

 

Európsky týždeň boja proti drogám ...viac

 

Epidemiologická situácia

V 16. kalendárnom týždni sme na území okresu Stará Ľubovňa zaznamenali pokles akútnych respiračných ochorení 

...viac

 

    SVETOVÉ DNI A KAMPANE

Svetový deň zdravia

 

Týždeň mozgu 2018

Svetový deň obličiek

Medzinárodný deň zriedkavých ochorení

Svetový deň chorých

Svetový deň proti rakovine

Svetový deň AIDS

Medzinárodný deň bez fajčenia

Svetový deň diabetu 

  Svetový deň osteoporózy 
...viac

Svetový deň potravy

Svetový deň duševného zdravia

 

Medzinárodný deň starších

Svetový deň srdca
...viac

Svetový deň Alzheimerovej choroby

 

Svetový deň 1. pomoci

Svetový deň prevencie samovrážd

Svetový týždeň na podporu dojčenia 1. - 7. august
...viac
Svetový deň hepatitídy 
...viac

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami

 

Svetový deň darcov krvi

Svetový deň životného prostredia

Svetový deň bez tabaku

Svetový deň sclerosis multiplex

Svetový deň - Pohybom ku zdraviu

Svetový deň čistých rúk

Svetový deň astmy

Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci  

Svetový deň Parkinsonovej choroby

 

Svetový deň povedomia o autizme 

Svetový deň tuberkolózy

Svetový deň Downovho syndrómu

Svetový deň ústneho zdravia

 

 
 

 

Svetový týždeň na podporu dojčenia 1. - 7. august

...viac