O nás

 RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa.                    ...viac

Aktuality

Informácia o kvalite vody na kúpanie v okrese Stará Ľubovňa v roku 2016

30.09.2016 08:00

Voda z umelých kúpalísk v okrese Stará Ľubovňa z pohľadu orgánu verejného zdravotníctva. ...viac

Svetový deň srdca

26.09.2016 14:52

RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni pri príležitosti Svetového dňa srdca v spolupráci s Slovenskou Nadáciou srdca bude organizovať zdravotno-výchovnú kampaň ...

Pozvánka - 29.9.2016

23.09.2016 15:20

Ponuka

16.09.2016 08:11

Oddelenia podpory zdravia, PCZ ponúka:

Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

30.08.2016 08:05

Prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Glyfozát

04.08.2016 13:43

Prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Glyfozát   ...viac

Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 168 zo 4. mája 2016 k Zásadam pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie

14.07.2016 09:17

Hygienická situácia v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v okrese Stará Ľubovňa v roku 2015

12.02.2016 10:00

V okrese Stará Ľubovňa bolo v  roku 2015 pitnou vodou z verejných vodovodov zásobovaných 44 588 obyvateľov z celkového počtu 53 441 obyvateľov okresu (stav k 1.7.2015), čo predstavuje 83,43 %. V porovnaní s rokom 2014 počet napojených klesol o 100 obyvateľov (0,19 %).  ...viac

„Prichádza chrípková sezóna“

01.10.2015 14:54

Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom chrípky. ...viac

Tlačová správa - chrípka, kliešte

09.09.2015 13:43

Prevencia- Informačné letáky o chrípke a kliešťoch sa dostanú do rómskych osád     ...viac  

Leták_kliešte

Leták_chrípka

  EURÓPSKE DNI A KAMPANE

Európsky týždeň  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
...viac
Európsky imunizačný týždeň 24.4. - 30.4.2016  ...viac
Európsky deň práv pacientov   ...viac
Európsky týždeň boja proti drogám 16. - 20. 11. 2015  ...viac                                                                        
Európsky týždeň boja proti drogám ...viac

Európska kampaň EU-OSHA – Zdravé pracoviská „Spolupráca pri prevencii rizík“   ...viac

 

Epidemiologická situácia

V 42. kalendárnom týždni sme na území okresu Stará Ľubovňa zaznamenali vzostup akútnych respiračných ochorení ...viac
 

 

    SVETOVÉ DNI A KAMPANE

Svetový deň osteoporózy

Svetový deň potravy

Svetový deň duševného zdravia

Október - mesiac úcty k starším

Svetový  deň srdca 29. september 2016

...viac

Svetový deň Alzheimerovej choroby

 

Svetový deň prvej pomoci

Svetový deň prevencie samovrážd

Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

Svetový týždeň na podporu dojčenia 1. - 7. august

...viac

Svetový deň hepatitídy 
...viac

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami

Svetový deň darcov krvi

Svetový deň životného prostredia

Svetový deň bez tabaku

Svetový deň - Pohybom ku zdraviu

Svetový deň čistých rúk

Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci  

 ...viac 

Svetový deň malárie

Svetový deň Parkinsonovej choroby

Svetový deň zdravia

Svetový deň povedomia o autizme
viac...

    

Týždeň mozgu 2016
 Viac... 

Svetový deň vody                                                                                                                                                                         

Viac...

Svetový deň tuberkolózy
...viac

Svetový deň Downovho syndrómu

Svetový deň ústneho zdravia

Svetový deň obličiak

Viac....

Medzinárodný deň zriedkavých ochorení

Svetový deň chorých

Viac...

Svetový deň proti rakovine

Svetový deň AIDS

Medzinárodný deň bez fajčenia

Svetový deň 

diabetu                                                                                                                                                                         

 
 

 

Svetový týždeň na podporu dojčenia 1. - 7. august

...viac