O nás

 RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa.                    ...viac

Aktuality

Hygienická situácia v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v okrese Stará Ľubovňa v roku 2015

12.02.2016 10:00

V okrese Stará Ľubovňa bolo v  roku 2015 pitnou vodou z verejných vodovodov zásobovaných 44 588 obyvateľov z celkového počtu 53 441 obyvateľov okresu (stav k 1.7.2015), čo predstavuje 83,43 %. V porovnaní s rokom 2014 počet napojených klesol o 100 obyvateľov (0,19 %).  ...viac

Informácia o kvalite vody na kúpanie v okrese Stará Ľubovňa v roku 2015

12.02.2016 09:59

Voda z umelých kúpalísk v okrese Stará Ľubovňa z pohľadu orgánu verejného zdravotníctva.   ...viac

Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

18.12.2015 15:05

„Prichádza chrípková sezóna“

01.10.2015 14:54

Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom chrípky. ...viac

Tlačová správa - chrípka, kliešte

09.09.2015 13:43

Prevencia- Informačné letáky o chrípke a kliešťoch sa dostanú do rómskych osád     ...viac  

Leták_kliešte

Leták_chrípka

Ponuka

07.09.2015 08:11

Oddelenia podpory zdravia, PCZ ponúka:

Pedikulóza

17.07.2015 13:25

Čo spôsobuje  zavšivenie?   ...viac

Preplávame letom bezpečne

29.06.2015 15:12

Preplávame letom bezpečne   ...viac

U s m e r n e n i e hlavného hygienika Slovenskej republiky

19.06.2015 13:08

Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike   ...viac

Svetový deň zdravia – Bezpečnosť potravín

07.04.2015 13:57

Svetového dňa zdravia  ...viac

  EURÓPSKE DNI A KAMPANE

Európsky imunizačný týždeň 24.4. - 30.4.2016  ...viac
Európsky deň práv pacientov   ...viac
Európsky týždeň boja proti drogám 16. - 20. 11. 2015  ...viac                                                                        
Európsky týždeň  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 19.10. - 23.10.2015  ...viac
Európsky týždeň boja proti drogám ...viac

Európska kampaň EU-OSHA – Zdravé pracoviská „Spolupráca pri prevencii rizík“   ...viac

 

  Epidemiologická situácia

V 21. kalendárnom týždni sme na území okresu Stará Ľubovňa zaznamenali pokles akútnych respiračných a chrípke podobných ochorení ...viac
 

 

    SVETOVÉ DNI A KAMPANE

Svetový deň bez tabaku

Svetový deň - Pohybom ku zdraviu

Svetový deň čistých rúk

Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci  

 ...viac 

Svetový deň malárie

Svetový deň Parkinsonovej choroby

Svetový deň zdravia

Svetový deň povedomia o autizme
viac...

    

Týždeň mozgu 2016
 Viac... 

Svetový deň vody                                                                                                                                                                         

Viac...

Svetový deň tuberkolózy
...viac

Svetový deň Downovho syndrómu

Svetový deň ústneho zdravia

Svetový deň obličiak

Viac....

Medzinárodný deň zriedkavých ochorení

Svetový deň chorých

Viac...

Svetový deň proti rakovine

Svetový deň AIDS

Medzinárodný deň bez fajčenia

Svetový deň 

diabetu                                                                                                                                                                         

Svetový deň osteoporózy

Svetový deň potravy

Október - mesiac úcty k starším
...viac

Svetový deň duševného zdravia

 ...viac

Svetový deň srdca

Viac...

Svetový deň Alzheimerovej choroby

Svetový deň prvej pomoci

Viac...

Svetový deň prevencie samovrážd

...viac

Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme   ...viac

 

Svetový týždeň na podporu dojčenia 

1. - 7. august

Svetový deň hepatitídy   ...viac

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami

Svetový deň darcov krvi

...viac

Svetový deň životného prostredia

...viac