O nás

 RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa.                    ...viac

Aktuality

Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike

11.06.2019 09:04

Tento dotazník súvisí s kvalitou vody na kúpanie a pobytom na kúpaliskách v Slovenskej republike. Je anonymný. K dotazníku sa dostanete kliknutím na danú webovú adresu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link

 

Informácia o látkach alebo výrobkoch, ktoré spôsobujú alergie alebo neznášanlivosť

07.03.2019 11:58

...viac

príloha

OZNÁMENIE KOMISIE
z 13. júla 2017
týkajúce sa poskytovania informácií o látkach alebo výrobkoch, ktoré spôsobujú alergie alebo neznášanlivosť, uvedených v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom
(2017/C 428/01)

Hygienická situácia v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v okrese Stará Ľubovňa v roku 2018

15.02.2019 12:25

Informácia o kvalite vody na kúpanie v okrese Stará Ľubovňa v roku 2018

15.02.2019 08:06

Program monitorovania pitnej vody

08.11.2018 14:46

Ponuka

30.08.2018 15:11

Oddelenia podpory zdravia, PCZ ponúka:

Imunologický prehľad v SR 2018

31.07.2018 14:08

Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na_kúpanie v Slovenskej republike

31.07.2018 14:02

Označovanie nebalených cukrárenských výrobkov

18.06.2018 14:22

Zrušenie Zberného podúčtu na platenie správnych poplatkov

31.05.2018 08:01

Od 1. júla 2018 bude zrušený Zberný podúčet SK0565000010460020545796, ktorý bol zriadený na prechodné obdobie. Od uvedeného dátumu sú k dispozícii všetky spôsoby úhrady platby správnych poplatkov v zmysle platnej legislatívy. (Správny poplatok)

  EURÓPSKE DNI A KAMPANE

Európsky - Slovenský deň obezity
...viac
Európsky imunizačný týždeň
...viac
Európsky deň perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti sestier 15. február 2019
...viac
Európsky týždeň boja proti drogám 12. - 18. 11. 2018
...viac
 
Európsky týždeň  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
...viac
Európsky deň melanómu
...viac

Európska kampaň EU-OSHA – Zdravé pracoviská „Spolupráca pri prevencii rizík“   ...viac

Európsky deň práv pacientov
...viac


 

Európsky týždeň boja proti drogám ...viac

 

Epidemiologická situácia

 V 24. kalendárnom týždni sme na území okresu Stará Ľubovňa zaznamenali pokles akútnych respiračných  a chrípke podobných ochorení
...viac

 

 SVETOVÉ DNI A KAMPANE

Svetový deň darcov krvi

Svetový deň životného prostredia

Svetový deň bez tabaku

Svetový deň sclerosis multiplex

 

Svetový deň hypertenzie

...viac

Svetový deň - Pohybom ku zdraviu

Svetový deň čistých rúk

Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci

Svetový deň boja proti malárii

Svetový deň zdravia

Svetový deň povedomia o autizme

Svetový deň tuberkolózy

 

Svetový deň ústneho zdravia

Svetový deň vody

Týždeň mozgu 2018

Svetový deň chorých

Medzinárodný deň bez fajčenia

   Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc
...viac

Svetový deň diabetu 

Svetový deň pneumónie

    

Svetový deň psoriázy

   Svetový deň osteoporózy 
...viac

Svetový deň potravy

 

Medzinárodný deň starších

Svetový deň Alzheimerovej choroby

Svetový deň 1. pomoci

Svetový týždeň na podporu dojčenia 1. - 7. august
...viac
Svetový deň hepatitídy
...viac

Svetový deň alergií

 

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu

Svetový deň obličiek

Svetový deň astmy

 Medzinárodný deň zriedkavých ochorení

Svetový deň proti rakovine

Svetový deň AIDS

Svetový deň diabetu 

Svetový deň prevencie samovrážd

Svetový deň duševného zdravia

 

Svetový deň srdca
...viac

 


 
 

 

Svetový týždeň na podporu dojčenia 1. - 7. august

...viac