Úradné hodiny RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni

O nás

 RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa.                    ...viac

Aktuality

TS Svetový deň boja proti AIDS

02.12.2020 13:30

SENIORI A OCHORENIE COVID-19 ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ

27.11.2020 14:16

Žiadosť o poskytnutie súčinnosti

23.11.2020 14:41

 ...viac 

Informácia o kvalite vody na kúpanie v okrese Stará Ľubovňa v roku 2020

20.08.2020 11:49

DÔLEŽITÉ LEGISLATÍVNE ZMENY PRE PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

22.07.2020 11:22

Dôležité legislatívne zmeny pre podnikateľské prostredie platné od 21.07.2020 - zrušenie povinností predkladania návrhov a nové oznamovacie povinnosti ...viac

Oznámenie o začatí prevádzky

Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

10.01.2020 14:44

Svetový deň boja proti AIDS:

28.11.2019 07:50

Anonymné vyšetrenie anti - HIV protilátok ponúkajú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR

 viac ... 

Ponuka

12.09.2019 10:50

Oddelenia podpory zdravia, PCZ ponúka:

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

28.05.2010 12:35

V súvislosti s novelizáciou zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení §16 odst. 31, ktorý znie:

 „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú“.

  Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.

  Účinnosť tejto novelizácie je od 1. júna 2010.

  EURÓPSKE DNI A KAMPANE

Európsky imunizačný týždeň
...viac
 


 

Európsky týždeň boja proti drogám ...viac

 

 

          
Infolinka:  PON - PIA v čase od 07.00 do 15.00: 0902 197 145, 0911 715 571
email: sl.epida@uvzsr.sk
 
Úrad verejného zdravotníctva SR - 0917 222 682
 
 

 

Informácie na webovej stránke

korona.gov.sk - viac...

 

Informácie na webovej stránke

Úradu verejného zdravotníctva - viac...

 

Informácie na webovej stránke

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - viac...

 

sledovanie aktuálnej situácie: - viac

Infografiky pre COVID-19 ...viac

Nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

...viac

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (jedenásta aktualizácia) ...viac

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k možnému prenosu nového koronavírusu SARS-CoV-2 pitnou vodou. - viac...

 Epidemiologická situácia

V 3. kalendárnom týždni sme na území okresu Stará Ľubovňa zaznamenali pokles akútnych respiračných a chrípke podobných ochorení

...viac

 

 SVETOVÉ DNI A KAMPANE

  Svetový deň srdca  ...viac
Svetový deň Alzheimerovej choroby ...viac
Svetový deň hepatitídy ...viac
  Svetovný  deň alergií ...viac
Svetový deň darcov krvi ...viac