O nás

 RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa.                    ...viac

Aktuality

Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

30.08.2016 08:05

Prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Glyfozát

04.08.2016 13:43

Prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Glyfozát   ...viac

Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 168 zo 4. mája 2016 k Zásadam pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie

14.07.2016 09:17

Preplávame letom bezpečne

29.06.2015 15:12

Preplávame letom bezpečne   ...viac

U s m e r n e n i e hlavného hygienika Slovenskej republiky

19.06.2015 13:08

Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike   ...viac

Svetový deň zdravia – Bezpečnosť potravín

07.04.2015 13:57

Svetového dňa zdravia  ...viac

Ako sa chrániť pred kliešťom

16.05.2014 11:37

Ako sa chrániť pred kliešťom  ...viac

Kliešte môžu prenášať závažné ochorenia

16.05.2014 11:34

Kliešte môžu prenášať závažné ochorenia   ...viac

Prevádzkový poriadok - krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov.

15.01.2014 13:35

Uvedený materiál možno považovať za odporúčací, z dôvodu odborného zjednotenia prístupu pri schvaľovaní prevádzok poskytujúcich ambulantný predaj nápojov a pokrmov a uplatňuje sa v praxi odo dňa jeho zverejnenia.   ...viac

Odstráň obezitu

15.10.2013 22:52

Svetový deň výživy si každý rok pripomíname 16. októbra. V rámci tohto dňa Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR pripravili kampaň pre verejnosť  ,,Odstráň obezitu!“. Bližšie informácie nájdete:

  1. List ÚVZSR
  2. Pozvánka
  3. Leták
  4. Leták

  EURÓPSKE DNI A KAMPANE

Európsky - Slovenský deň obezity
...viac
Európsky imunizačný týždeň
...viac
Európsky deň perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti sestier 15. február 2019
...viac
Európsky týždeň boja proti drogám 12. - 18. 11. 2018
...viac
 
Európsky týždeň  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
...viac
Európsky deň melanómu
...viac

Európska kampaň EU-OSHA – Zdravé pracoviská „Spolupráca pri prevencii rizík“   ...viac

Európsky deň práv pacientov
...viac


 

Európsky týždeň boja proti drogám ...viac

 

Epidemiologická situácia

 V 27. kalendárnom týždni sme na území okresu Stará Ľubovňa zaznamenali pokles akútnych respiračných  a chrípke podobných ochorení
...viac

 

 SVETOVÉ DNI A KAMPANE

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Svetový deň darcov krvi

Svetový deň životného prostredia

Svetový deň bez tabaku

Svetový deň sclerosis multiplex

 

Svetový deň hypertenzie

...viac

Svetový deň - Pohybom ku zdraviu

Svetový deň čistých rúk

Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci

Svetový deň boja proti malárii

Svetový deň zdravia

Svetový deň povedomia o autizme

Svetový deň tuberkolózy

 

Svetový deň ústneho zdravia

Svetový deň vody

Týždeň mozgu 2018

Svetový deň chorých

Medzinárodný deň bez fajčenia

   Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc
...viac

Svetový deň diabetu 

Svetový deň pneumónie

    

Svetový deň psoriázy

   Svetový deň osteoporózy 
...viac

Svetový deň potravy

 

Medzinárodný deň starších

Svetový deň Alzheimerovej choroby

Svetový deň 1. pomoci

Svetový týždeň na podporu dojčenia 1. - 7. august
...viac
Svetový deň hepatitídy
...viac

Svetový deň alergií

Svetový deň obličiek

Svetový deň astmy

 Medzinárodný deň zriedkavých ochorení

Svetový deň proti rakovine

Svetový deň AIDS

Svetový deň diabetu 

Svetový deň prevencie samovrážd

Svetový deň duševného zdravia

 

Svetový deň srdca
...viac

 


 
 

 

Svetový týždeň na podporu dojčenia 1. - 7. august

...viac