O nás

 RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa.                    ...viac

Aktuality

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

06.06.2013 14:01

Usmernenie  ÚVZ SR k výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly k zberu a manipulácii s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania a vzorový Prevádzkový poriadok.

Čo robíme

04.04.2013 10:19

Úrad verejného zdravotníctva SR spolu s regionálnymi úradmi majú nezastupiteľnú úlohu v oblasti prevencie, hygieny, ochrany a podpory zdravia občanov. Pri príležitosti Svetového dňa zdravia Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil informačné letáky pre širokú odbornú a laickú verejnosť s úmyslom predstaviť verejnosti aktivity a činnosti úradu, ktoré sú pre zdravie občanov mimoriadne dôležité.

    Letak_Čo robíme  

UVZ_leták

Vtáčia chrípka

24.02.2013 14:24

Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie spôsobené vírusom z čeľade Orthomyxoviridae Podozrenie na ochorenie spôsobené vírusom vtáčej chrípky je každé ochorenie s horúčkou 38°C a viac, s kašľom, alebo dýchavicou alebo bolesťami hrdla, ak chorá osoba súčasne spĺňa minimálne jedno z nasledujúcich kritérií: ...Viac

Pracie guľôčky.

21.02.2013 13:53

Vykonanie laboratórnej skúšky je bezplatné. ...viac

Odvolanie opatrenia.

09.01.2013 10:07

Usmernenie pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania.

29.10.2012 09:43

Usmernenie pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania v súvislosti s úradnou kontrolou liehovín s obsahom alkoholu najmenej 20% objemových a viac.   

Leták

Odborné usmernenie ku kontrole liehovín v zariadeniach spoločného stravovania

16.10.2012 12:40

Správne poplatky od 1. 10. 2012

01.10.2012 10:15

Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Sadzobníka správnych poplatkov, časť VIII., položka 150 sa platí od 1.10.2012 správny poplatok ...

Letné horúčavy

21.06.2012 10:05

Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až k prípadným úmrtiam osôb chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, termoregulácie a závažné hormonálne ochorenia.     Čítať celý článok...

Klimatizácia

21.06.2012 09:32

Klimatizáciu môžeme definovať ako proces úpravy teploty, vlhkosti, čistoty a distribúcie vzduchu. Princíp fungovania klimatizačného zariadenia spočíva v tom, že toto zariadenia nasáva vzduch z vonkajšieho prostredia, ktorý sa ďalej filtruje a podľa potreby ohrieva alebo ochladzuje, zvlhčuje, vysušuje a rozvádza.      Čítať celý článok...

  EURÓPSKE DNI A KAMPANE

Európsky - Slovenský deň obezity
...viac
Európsky imunizačný týždeň
...viac
Európsky deň perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti sestier 15. február 2019
...viac
Európsky týždeň boja proti drogám 12. - 18. 11. 2018
...viac
 
Európsky týždeň  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
...viac
Európsky deň melanómu
...viac

Európska kampaň EU-OSHA – Zdravé pracoviská „Spolupráca pri prevencii rizík“   ...viac

Európsky deň práv pacientov
...viac


 

Európsky týždeň boja proti drogám ...viac

 

Epidemiologická situácia

 V 27. kalendárnom týždni sme na území okresu Stará Ľubovňa zaznamenali pokles akútnych respiračných  a chrípke podobných ochorení
...viac

 

 SVETOVÉ DNI A KAMPANE

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Svetový deň darcov krvi

Svetový deň životného prostredia

Svetový deň bez tabaku

Svetový deň sclerosis multiplex

 

Svetový deň hypertenzie

...viac

Svetový deň - Pohybom ku zdraviu

Svetový deň čistých rúk

Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci

Svetový deň boja proti malárii

Svetový deň zdravia

Svetový deň povedomia o autizme

Svetový deň tuberkolózy

 

Svetový deň ústneho zdravia

Svetový deň vody

Týždeň mozgu 2018

Svetový deň chorých

Medzinárodný deň bez fajčenia

   Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc
...viac

Svetový deň diabetu 

Svetový deň pneumónie

    

Svetový deň psoriázy

   Svetový deň osteoporózy 
...viac

Svetový deň potravy

 

Medzinárodný deň starších

Svetový deň Alzheimerovej choroby

Svetový deň 1. pomoci

Svetový týždeň na podporu dojčenia 1. - 7. august
...viac
Svetový deň hepatitídy
...viac

Svetový deň alergií

Svetový deň obličiek

Svetový deň astmy

 Medzinárodný deň zriedkavých ochorení

Svetový deň proti rakovine

Svetový deň AIDS

Svetový deň diabetu 

Svetový deň prevencie samovrážd

Svetový deň duševného zdravia

 

Svetový deň srdca
...viac

 


 
 

 

Svetový týždeň na podporu dojčenia 1. - 7. august

...viac