O nás

 RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa.                    ...viac

Aktuality

Ako sa chrániť pred kliešťom

16.05.2014 11:37

Ako sa chrániť pred kliešťom  ...viac

Kliešte môžu prenášať závažné ochorenia

16.05.2014 11:34

Kliešte môžu prenášať závažné ochorenia   ...viac

Prevádzkový poriadok - krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov.

15.01.2014 13:35

Uvedený materiál možno považovať za odporúčací, z dôvodu odborného zjednotenia prístupu pri schvaľovaní prevádzok poskytujúcich ambulantný predaj nápojov a pokrmov a uplatňuje sa v praxi odo dňa jeho zverejnenia.   ...viac

Odstráň obezitu

15.10.2013 22:52

Svetový deň výživy si každý rok pripomíname 16. októbra. V rámci tohto dňa Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR pripravili kampaň pre verejnosť  ,,Odstráň obezitu!“. Bližšie informácie nájdete:

  1. List ÚVZSR
  2. Pozvánka
  3. Leták
  4. Leták

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

06.06.2013 14:01

Usmernenie  ÚVZ SR k výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly k zberu a manipulácii s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania a vzorový Prevádzkový poriadok.

Čo robíme

04.04.2013 10:19

Úrad verejného zdravotníctva SR spolu s regionálnymi úradmi majú nezastupiteľnú úlohu v oblasti prevencie, hygieny, ochrany a podpory zdravia občanov. Pri príležitosti Svetového dňa zdravia Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil informačné letáky pre širokú odbornú a laickú verejnosť s úmyslom predstaviť verejnosti aktivity a činnosti úradu, ktoré sú pre zdravie občanov mimoriadne dôležité.

    Letak_Čo robíme  

UVZ_leták

Vtáčia chrípka

24.02.2013 14:24

Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie spôsobené vírusom z čeľade Orthomyxoviridae Podozrenie na ochorenie spôsobené vírusom vtáčej chrípky je každé ochorenie s horúčkou 38°C a viac, s kašľom, alebo dýchavicou alebo bolesťami hrdla, ak chorá osoba súčasne spĺňa minimálne jedno z nasledujúcich kritérií: ...Viac

Pracie guľôčky.

21.02.2013 13:53

Vykonanie laboratórnej skúšky je bezplatné. ...viac

Odvolanie opatrenia.

09.01.2013 10:07

Usmernenie pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania.

29.10.2012 09:43

Usmernenie pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania v súvislosti s úradnou kontrolou liehovín s obsahom alkoholu najmenej 20% objemových a viac.   

Leták

  EURÓPSKE DNI A KAMPANE

Európsky deň ústneho zdravia
...viac
Európsky - Slovenský deň obezity
...viac
Európsky imunizačný týždeň
...viac
Európsky deň perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti sestier 15. február 2019
...viac
Európsky týždeň boja proti drogám 12. - 18. 11. 2018
...viac
 
Európsky týždeň  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
...viac
Európsky deň melanómu
...viac

Európska kampaň EU-OSHA – Zdravé pracoviská „Spolupráca pri prevencii rizík“   ...viac

Európsky deň práv pacientov
...viac


 

Európsky týždeň boja proti drogám ...viac

 

Epidemiologická situácia

 V 45. kalendárnom týždni sme na území okresu Stará Ľubovňa zaznamenali vzostup akútnych respiračných  a chrípke podobných ochorení

...viac

 

 SVETOVÉ DNI A KAMPANE

Svetový deň psoriázy

Svetový deň osteoporózy

Svetový deň potravy
...viac
    

Zdravie je vo tvojích rukách
   ...viac   

Svetový deň duševného zdravia

Medzinárodný deň starších

Svetový deň Alzheimerovej choroby

Svetový deň prevencie samovrážd

Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

Svetový týždeň na podporu dojčenia 1. - 7. august
...viac
Svetový deň hepatitídy
...viac
 

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Svetový deň darcov krvi

Svetový deň životného prostredia

Svetový deň bez tabaku

Svetový deň sclerosis multiplex

 

Svetový deň hypertenzie

...viac

Svetový deň - Pohybom ku zdraviu

Svetový deň čistých rúk

Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci

Svetový deň boja proti malárii

Svetový deň zdravia

Svetový deň povedomia o autizme

Svetový deň tuberkolózy

 

Svetový deň ústneho zdravia

Svetový deň vody

Týždeň mozgu 2018

Svetový deň chorých

Medzinárodný deň bez fajčenia

   Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc
...viac

Svetový deň diabetu 

Svetový deň pneumónie

 

Svetový deň 1. pomoci

Svetový deň alergií

Svetový deň obličiek

Svetový deň astmy

 Medzinárodný deň zriedkavých ochorení

Svetový deň proti rakovine

Svetový deň AIDS

Svetový deň diabetu 

Svetový deň srdca
...viac

 


 
 

 

Svetový týždeň na podporu dojčenia 1. - 7. august

...viac