O nás

 RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa.                    ...viac

Aktuality

Preventívne opatrenia v súvislosti s výskytom mrázov

07.02.2012 14:53

Nástrah, ktoré s treskúcimi mrazmi na nás striehnu, rozhodne nie je málo. Ich podcenenie sa nám môže nepríjemne odplatiť v podobe omrzlín, či iných poškodení pokožky, zároveň môže dôjsť k podchladeniu organizmu, či iným ochoreniam z prechladnutia.   ...viac

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

02.12.2011 09:57

Metodický materiál - Katalóg služieb a vzorový prevádzkový poriadok pre zariadenia starostlivosti o ľudské telo ...viac

Hluk v životnom prostredí a jeho vplyv na zdravie ľudí

30.09.2011 10:01

 Hluk v životnom prostredí je v súčasnosti považovaný za jeden z najvýznamnejších environmentálnych problémov väčších miest nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe.      ...viac

Hluk v životnom prostredí a jeho vplyv na zdravie ľudí  -  DOTAZNÍK 

Usmernenie pre dovozcov

05.08.2011 11:54

Usmernenie pre dovozcov alebo ich zástupcov pri dovoze polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (TARIC codes 3924100011 a 3924100019) ...viac

Vyhlásenie, ktoré treba predložiť ...viac

Povodne

25.06.2010 11:43

V súvislosti s povodňovou situáciou v Slovenskej republike bola zriadená nepretržitá telefonická linka ...viac

Asanácia individuálnych studní postihnutých záplavami

02.06.2010 09:56

  Asanácia individuálnych studní postihnutých záplavami ...viac

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

28.05.2010 12:35

V súvislosti s novelizáciou zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení §16 odst. 31, ktorý znie:

 „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú“.

  Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.

  Účinnosť tejto novelizácie je od 1. júna 2010.

  EURÓPSKE DNI A KAMPANE

Európsky - Slovenský deň obezity
...viac
Európsky imunizačný týždeň
...viac
Európsky deň perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti sestier 15. február 2019
...viac
Európsky týždeň boja proti drogám 12. - 18. 11. 2018
...viac
 
Európsky týždeň  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
...viac
Európsky deň melanómu
...viac

Európska kampaň EU-OSHA – Zdravé pracoviská „Spolupráca pri prevencii rizík“   ...viac

Európsky deň práv pacientov
...viac


 

Európsky týždeň boja proti drogám ...viac

 

Epidemiologická situácia

 V 27. kalendárnom týždni sme na území okresu Stará Ľubovňa zaznamenali pokles akútnych respiračných  a chrípke podobných ochorení
...viac

 

 SVETOVÉ DNI A KAMPANE

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Svetový deň darcov krvi

Svetový deň životného prostredia

Svetový deň bez tabaku

Svetový deň sclerosis multiplex

 

Svetový deň hypertenzie

...viac

Svetový deň - Pohybom ku zdraviu

Svetový deň čistých rúk

Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci

Svetový deň boja proti malárii

Svetový deň zdravia

Svetový deň povedomia o autizme

Svetový deň tuberkolózy

 

Svetový deň ústneho zdravia

Svetový deň vody

Týždeň mozgu 2018

Svetový deň chorých

Medzinárodný deň bez fajčenia

   Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc
...viac

Svetový deň diabetu 

Svetový deň pneumónie

    

Svetový deň psoriázy

   Svetový deň osteoporózy 
...viac

Svetový deň potravy

 

Medzinárodný deň starších

Svetový deň Alzheimerovej choroby

Svetový deň 1. pomoci

Svetový týždeň na podporu dojčenia 1. - 7. august
...viac
Svetový deň hepatitídy
...viac

Svetový deň alergií

Svetový deň obličiek

Svetový deň astmy

 Medzinárodný deň zriedkavých ochorení

Svetový deň proti rakovine

Svetový deň AIDS

Svetový deň diabetu 

Svetový deň prevencie samovrážd

Svetový deň duševného zdravia

 

Svetový deň srdca
...viac

 


 
 

 

Svetový týždeň na podporu dojčenia 1. - 7. august

...viac