Konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1, Stará Ľubovňa v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti v pracovných dňoch v čase:

Úradné hodiny: 

Pondelok 7,00 -  15,00 hod.
Utorok 7,00 -  15,00 hod.
Streda 7,00 -  15,00 hod.
Štvrtok 7,00 -  15,00 hod.
Piatok 7,00 -  15,00 hod.

 

Organizačný útvar Telefónne číslo e-mail
Regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu 0911 71 55 71, 052/42 80 113 sl.mancalova@uvzsr.sk
Sekretariát, spojovateľ 052/42 80 115,  fax: 052/43 241 70 sl.sekretariat@uvzsr.sk
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia 0910 440 662, 052/42 80 133, 052/42 80 130 sl.kolcun@uvzsr.sksl.hzp@uvzsr.sk
Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 0911 61 55 71, 052/42 80 126, 052/42 80 127 sl.miriam.olsavska@uvzsr.sk,
sl.hv@uvzsr.sk
Oddelenie hygieny detí a mládeže 0911 715 571, 052/42 80 113, 052/42 80 111 sl.mancalova@uvzsr.sksl.hdm@uvzsr.sk
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva 0910 570 863, 052/42 80 112, 052/42 80 117 sl.slivko@uvzsr.sksl.ppl@uvzsr.sk
Oddelenie epidemiológie 0902 197 145, 052/42 80 125, 052/42 80 128 sl.zahorjanova@uvzsr.sksl.epida@uvzsr.sk
Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu 0911 715 571,   052/42 80 113, 052/42 80 106 sl.mancalova@uvzsr.sksl.zv@uvzsr.sk