Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

06.06.2013 14:01

Usmernenie  ÚVZ SR k výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly k zberu a manipulácii s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania a vzorový Prevádzkový poriadok.

Späť