Získanie odbornej spôsobilosti pre prácu s jedmi:

Úrad verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vydáva toto metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu regionálnych úradov verejného zdravotníctva v sídle kraja pri overovaní odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými látkami a prípravkami a pri vydávaní osvedčenia podľa § 15 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.

 

Získanie odbornej spôsobilosti pre prácu s jedmi

 

 ...späť