V súvislosti s novelizáciou zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení §16 odst. 31, ktorý znie:

 „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú“.

 Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.

 Účinnosť tejto novelizácie je od 1. júna 2010.

  

Register odborne spôsobilých osôb v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 

Register odborne spôsobilých osôb v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách