Oddelenie epidemiológie

 

Vedúca oddelenia Mgr. Viera Zahorjanová - poverená vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca
Telefón 052/4280125, mobil 0902 197 145
E-mail sl.zahorjanova@uvzsr.sk
Pracovníci oddelenia

Mikudová Helena

Pastirčíková Emília

Mgr. Dlugošová Michaela

Telefón 052/4280128
E-mail sl.epida@uvzsr.sk

 

Epidemiológia prenosných chorôb sa zaoberá skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných ochorení, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť.
Cieľom infekčnej epidemiológie je prispievať k znižovaniu chorobnosti na infekčné ochorenia, postupné obmedzovanie výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz ako aj znižovanie úmrtnosti na infekčné choroby.

Oddelenie  epidemiológie je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.

 

  Náplň  práce : 

 • sledovanie, resp. monitorovanie výskytu infekčných chorôb a analýzu epidemiologickej situácie, 
 • analýzu faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky infekčných chorôb,
 • vykonávanie surveillance vybraných nákaz, 
 • vykonávanie činností spojených s eradikáciou a elimináciou vybraných nákaz
 • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone v ohniskách nákazy,
 • poskytovanie podkladov pri prešetrovaní chorôb z povolania infekčnej etiológie,
 • sledovanie a kontrola účinnosti preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení,
 • realizácia rôznych štúdií s cieľom hodnotiť vývoj epidemiologickej situácie,
 • hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy,
 • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia imunizácie, vrátane organizácie a riadenia výkonov špecifickej profylaxie a účasť na ich výkone,
 •  hodnotenie imunitného stavu obyvateľstva na základe kontrol očkovania, resp. imunologických prehľadov, 
 • konzultačná činnosť v oblasti ochorení preventabilných očkovaním, exotických nákaz najmä pri cestách do zahraničia ako aj pri výkone očkovania,
 • realizovanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu chorôb,
 • zdravotno-výchovná činnosť v oblasti infekčných ochorení.
 • vykonávanie konzultačnej činnosti pre pracovníkov rezortu zdravotníctva a podľa požiadavky aj pre pracovníkov iných rezortov.
 • spolupráca s inými orgánmi a organizáciami v oblasti infekčných chorôb (veterinári, obecné úrady a ostatné inštitúcie štátnej správy, klinické odbory, laboratóriá).podiel na epidemiologickom výskume, ktorý:
  -   skúma charakteristiky výskytu a rozdelenia infekčných chorôb a zdravia v spoločnosti,
  -   analyzuje pôsobenie infekčných agensov na populáciu podľa niektorých demografických ukazovateľov, genetických faktorov, vplyvov prostredia...,
  -   skúma ochranné faktory podporujúce zdravie a možnosti ich uplatnenia na zlepšenie zdravia populácie,
  -   vypracováva a navrhuje štandardné pracovné metódy,
  -   overuje účinnosť epidemiologických opatrení a vypracováva nové preventívne a represívne opatrenia v oblasti primárnej prevencie, imunizačných programov, surveillance i terapie,
 • vykonávanie zdravotnej výchovy obyvateľstva v oblasti prevencie infekčných ochorení,
 • včasné informovanie verejnosti o závažných rizikách a možnosti účinnej ochrany,
 • účasť na celospoločensky závažných projektoch a programoch.

 

Špecializované činnosti:

Surveillance zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou
V rámci surveillance zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou sa oddelenie epidemiológie zaoberá skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných ochorení prenosných zo zvierat na ľudí, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. V súčinnosti s veterinárnou službou navrhuje aj opatrenia, ktorými by sa zabránilo prenosu ochorení zo zvierat na ľudí. Jej cieľom je prispievať k znižovaniu chorobnosti na ochorenia prenosné zo zvierat na ľudí, postupné obmedzovanie výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz ako aj znižovanie úmrtnosti na tieto diagnózy.

Surveillance nemocničných (nozokomiálnych) nákaz

Pracovná náplň

 • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone pri výskyte závažných nozokomiálnych nákaz alebo pri epidemickom výskyte nnozokomiálnych nákaz,
 • spolupráca s odd. PPL pri prešetrovaní chorôb z povolania infekčnej etiológie u zdravotníckych pracovníkov,
 •  hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy,
 • konzultačná a metodická činnosť na úseku boja proti nozokomiálnym nákazám spojená s výkonom hygienického dozoru v zdravotníckych zariadeniach,
 • edukácia zdravotníckych pracovníkov v problematike sterilizácie a dezinfekcie,
 • poradenstvo pre činnosť DDD skupín,
 •  metodické vedenie komisií pre cielenú jarnú a jesennú deratizáciu mestských úradov a obcí, konzultačná činnosť pre tieto komisie 
 • organizácia odborných konferencií a seminárov s problematikou dezinfekcie, sterilizácie a nozokomiálnych infekcií
 •  realizovanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu nozokomiálnych nákaz, výskytu multirezistentných bakteriálnych kmeňov a účasť na celospoločensky závažných projektoch a programoch.

 

Poradenská činnosť

Pri oddeleniach epidemiológie sa vykonáva okrem vymenovaných činností špecializované poradenstvo zamerané na prevenciu prenosných ochorení :

 • zriadená telefónna linka na prevenciu AIDS/HIV infekcií

           052/ 4280125 v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 hod.

 

...späť