Oddelenie hygieny detí a mládeže

 

Vedúci oddelenia  RNDr. Mária Mancalová, MPH
Telefón 052/4280113, mobil 0911 715 571
E-mail sl.mancalova@uvzsr.sk
Pracovníci oddelenia

Mgr. Zahorjanová Viera

Reištetterová Viktória

Telefón 052/4280111, mobil 0904 964 107
E-mail sl.hdm@uvzsr.sk

 

 

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor zameraný na primárnu prevenciu v detskom a mladistvom veku. Sleduje a vyhodnocuje zdravie a vývoj detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov, vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam a k spôsobu života. Vychádza z poznatkov o zdravotnom stave a o vekových zvláštnostiach jednotlivých etáp vývoja mladej generácie podmienených morfologickými, fyziologickými a psychologickými zvláštnosťami reaktibility detského a dospievajúceho organizmu. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia mladej generácie.

Oddelenie  hygieny detí a mládeže je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod regionálného hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.

 

   Náplň  práce :

 • monitorovať a vyhodnocovať zdravotný stav detí a mládeže v priestore a čase
 • sledovať a hodnotiť pozitívne a negatívne vplyvy životných a pracovných podmienok na vývoj organizmu a jeho zdravotný stav  v priestore a čase so zvláštnym zameraním na rizikové faktory vybraných chorôb a chýb
 •  študovať vzťahy a súvislosti medzi faktormi životných a pracovných podmienok a zdravotným stavom detí a mládeže,  študovať príčiny zmien zdravotného stavu populácie,
 • spracovávať, presadzovať a vyhodnocovať opatrenia a programy :
 •  ochrany zdravia a zdravého spôsobu života detí a mládeže,
 • všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývoja detí a mládeže
 • primárnej prevencie vybraných chorôb a chýb
 •  stanovovať zdravotné kritériá pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže na centrálnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a kontrolovať ich dodržiavanie
 •  vykonávať štátny zdravotný dozor nad vytváraním a ochranou zdravých životných a pracovných podmienok a nad ochranou zdravia detí a mládeže
 • vykonávať zber, spracovanie, analýzu a prenos informácií z odboru hygieny detí a mládeže a súvisiacich odborov
 • vykonávať výchovu mladej generácie ku zdraviu
 • vykonávať expertíznu a konzultačnú činnosť
 • vykonávať potravinový dozor, kontrolovať a hodnotiť stanovenie kontrolných kritických bodov v rámci systému HACCP v ŠSZ

 

  Metódy práce:

Pre sledovanie zdravotného detí a mládeže sú využívané deskriptívne a analytické epidemiologické metódy práce. Podklady sú získavané zo štatistických a demografických údajov a z vlastných šetrení výberových súborov detí a mládeže vykonávaných v úzkej spolupráci s liečebno-preventívnymi odbormi.
K hodnoteniu sú používané najmä ukazovatele:

 • pozítívneho zdravia (somatický, funkčný, psychický vývoj, telesná zdatnosť, odolnosť, adaptabilita a pod.)
 • prejavov porúch fyziologických pochodov a potencionálneho poškodenia organizmu (preklinické štádiá ochorení, rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb, ukazovatele biochemické, imunologické a genotoxické, poruchy chovania, učenia a pod.)
 • negatívneho zdravia (úmrtnosť, výskyt vrodených chýb, incidencia a prevalencia chorôb, úrazov a pod.)

Sledovanie, štúdium a monitorovanie zdravotne významných aspektov životných a pracovných podmienok detí a mládeže, a to:

 • hodnotením kolektívnych a individuálnych expozícií chemickým a fyzikálnym škodlivinám životného a pracovného prostredia (noxy vonkajšieho a vnútorného ovzdušia, z potravy, pitnej vody, hluk, ionizujúce žiarenie a iné)
 • hodnotením psychosociálnych vplyvov v detských a dorastových zariadeniach, v rodinách a v širšom prostredí detí a mládeže
 • zisťovaním výživovej spotreby detí a mládeže metódami hodnotenia krátkodobej spotreby a stravovacích návykov, a to podľa veku, pohlavia, sociálnych skupín, regiónov a aj v súvislosti so socioekonomickými spoločenskými zmenami
 • hodnotení spôsobu života detí a mládež (režim dňa, záťaž, pohyb a odpočinok, zdravotné uvedomenie a jeho prejavy, fajčenie, požívanie alkoholických nápojov, toxikománia, problémy vzťahujúce sa k sexualite a iné).

Zberom relevantných dát vytvárať databázu údajov o zdravotnom stave a životných podmienkach detí a mládeže a databázu údajov využívať k štúdiu vzťahov medzi životnými podmienkami a zdravím detí a mládeže.
Kontrola, hodnotenie a usmerňovanie zdravotne významných faktorov života a práce detí a mládeže.

Ovplyvňovanie detí a mládeže, rodičov, vychovávateľov a širšej verejnosti metódy výchovy ku zdraviu.

 

Spolupráca s inými odbormi a organizáciami: 
 
Odbor hygieny detí a mládeže spolupracuje pri získavaní potrebných podkladov o zdravotnom stave detí a mládeže vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam a pri realizácii preventívnych opatrení na ochranu a podporu zdravia :
 • s ostatnými odbormi hygieny a epidemiológie,
 •  s klinickými medicínskymi odbormi,
 • s rezortami vlády Slovenskej republiky, ktorých činnosť má dopad na zdravie detí a mládeže,
 • s výskumnými pracoviskami rezortu ministerstva zdravotníctva,
 • s orgánmi štátnej správy, ktoré majú vzťah k starostlivosti o deti a mládež,
 •  s masovokomunikačnými prostriedkami pri poskytovaní informácií o kvalite životných a pracovných podmienok detí a mládeže a ich vplyve na zdravie a vývoj mladej generácie,
 •  s profesijnými a stavovskými organizáciami, v prípade s inými zložkami verejného života.

 

 ...späť