Oddelenie hygieny výživy

 

Vedúca oddelenia MVDr.  Olšavská Miriam, MPH
Telefón 052/4280126, mobil 0911 615 571
E-mail sl.miriam.olsavska@uvzsr.sk
Pracovníci oddelenia

Mgr. Kruková Alena

Mišenková Ľudmila

Pokrivčáková Helena

Telefón  052/4280127
E-mail sl.hv@uvzsr.sk

 

 

Hygiena výživy je interdisciplinárny odbor, ktorý sa podieľa na riešení ochrany zdravia populácie. Metódy práce hygieny výživy vyplývajú z charakteru jeho činnosti pri sledovaní a posudzovaní výživy a zdravotného stavu obyvateľstva.

Oddelenie  hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.

 

 

Náplň  práce:

  • vykonáva štátny zdravotný dozor v potravinárskych zariadeniach a nad výrobou, dovozom a uvádzaním kozmetických výrobkov do obehu
  • vykonáva potravinový dozor nad výrobou potravín, manipuláciou s nimi a ich uvádzaním do obehu.
  • sleduje zdravotnú neškodnosť potravín a kozmetických výrobkov pravidelným odberom vzoriek a ich laboratórnym vyšetrením. Laboratórne vyšetrovacie metódy sú zamerané na sledovanie zdravotnej neškodnosti potravín, pokrmov a kozmetických výrobkov.
  • rieši taktiež problematiku predmetov bežného používania, ktorá sa zaoberá posudzovaním predmetov, ktoré pri bežnom používaní prichádzajú do priameho alebo nepriameho kontaktu s potravinami resp. do kontaktu ľudským telom
  • na úseku fyziológie výživy presadzuje zásady správnej výživy a to v Špecializovanom centre správnej výživy a úpravy hmotnosti. Úlohou špecializovaného poradenstva je analýza stavu zdravia populácie vo vzťahu k zisteným rizikám v procese výživy a návrh opatrení na náprave vykonáva epidemiologické štúdie výživového stavu vybraných populácií v okrese Stará Ľubovňa, plní úlohy vyplývajúce z Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR (uznesenie vlády SR č.894/99) a v rámci zdravotno - výchovnej činnosti uskutočňuje prednášky pre zamestnancov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

 

 ...späť