Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

 

Vedúci oddelenia  RNDr. Mária Mancalová, MPH
Telefón 052/4280113, mobil 0911 715 571
E-mail sl.mancalova@uvzsr.sk
Pracovníci oddelenia

 MUDr.Bodnárová Iveta

Mgr. Černáková Jana MD

Mgr. Kyseľová Anna

Telefón  052/4280106, mobil 0904 964 107
E-mail sl.zv@uvzsr.sk

 

Výchova ku zdraviu je medicínsky odbor interdisciplinárneho charakteru. Jeho poslaním je formovať a rozširovať vedomosti, postoje a návyky obyvateľov zameraných na ochranu a podporu zdravia. Využíva poznatky medicínskych odborov, ako aj iných spoločenských a prírodovedných disciplín, najmä pedagogiky, psychológie, informatiky a ďalších.

Hlavným cieľom odboru je upevňovať, ochraňovať, podporovať a motivovať aktívnu účasť obyvateľov na starostlivosti o svoje zdravie, a tým aj zdravie celej spoločnosti.

Oddelenie  podpory zdravia je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod regioného hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.

 

Náplň  práce:

Vzdelávacia a výchovná činnosť  na úseku výchovy k zdraviu je zameraná na formovanie a zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov. V rámci tejto náplne Oddelenie podpory zdravia  zabezpečuje:

 • Informovanosť obyvateľov o podmienkach a súčasných možnostiach ich aktívnej účasti na  ochrane zdravia, o súčasnom stave zdravia  obyvateľstva a  o stave a vplyve životného štýlu   a životného prostredia na zdravie.
 • Zdravotno - výchovnú intervenciu v rámci realizácie špeciálnych projektov Svetovej zdravotníckej organizácie - Školy podporujúce zdravie, Zdravé mestá, Zdravé pracoviská a ďalšie.
 • Zdravotno - výchovnú intervenciu  pri realizácii programov a projektov vyhlásených ÚVZ SR:
  • Národný program podpory zdravia" 
  • „Sledovanie zdravotného stavuobyvateľov Slovenskej reoubliky“ 
  • „Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015-2025“
  • „Vyzvi srdce k pohybu – Celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň na zvýšenie      pohybovej  aktivity dospelej populácie“ 
  • „Podpora zdravia znevýhodnených komunít“
  • Národný akčný plán pre problémy s alkoholom v Slovenskej republike"
  • „Národné a regionálne aktivity v oblasti plnenia úloh národného programu aktívneho starnutia na roky 2014-2020“ 
  • „CINDI program SR"
  • „Akčný plán realizácie národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2017-2020“
  • „Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017-2020“

 • a regionálnych projektov:
  • „Adamko hravo – zdravo“
  • „Zdravé mestá“
  •  „Školy podporujúce zdravie“
  • „Školský program“
  •  „Životné podmienky a zdravie obyvateľov rómskych osád v okrese Stará Ľubovňa“
  • „Viem, čo zjem“
  • „Linka pomoci na odvykanie od fajčenia“
  • „Národná stratégia na ochranu detí pred násilím“

 •  Pôsobenie na obyvateľov prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov  v záujme zabezpečenia informovanosti obyvateľstva v otázkach ochrany a podpory zdravia.
 •  Monitorovanie a analyzovanie zdravotného správania sa obyvateľov v záujme zisťovania    potrieb a zabezpečovania efektívnych  zdravotno - výchovných intervencií.
 • Poradenstvo a to  aj v používaní zdravotno - výchovných metodík a postupov pre organizácie, inštitúcie, hnutia a iné spoločenské zoskupenia.

Spolupracuje so špecializovanými pracoviskami MZ SR.      

 

Metódy a formy zdravotno - výchovného pôsobenia:

 • Individuálneho pôsobenie  (individuálny rozhovor, telefonická konzultácia a inštruktáž, zdravotno-výchovná konzultácia prostredníctvom telekomunikačného prenosu, telefonická služba a zdravotno-výchovná korešpondencia )
 • Skupinového pôsobenie (prednášky a besedy, diskusie, semináre, školenia, kurzy)
 • Hromadného pôsobenie (tlač, televízia, rozhlas, názorná propagácia, zdravotno –  výchovne videofilmy )

 

 Spolupráca s inými odbormi a organizáciami:

 • S  ostatnými medicínskymi odbormi zdravotníctva ako aj inými spoločenskými a prírodovednými disciplínami a ich zariadeniami.
 • So Svetovou zdravotníckou organizáciou  pri realizácii projektov a prieskumov, s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy a nimi riadenými zariadeniami.
 • So štátnymi orgánmi na ochranu zdravia.
 • So Slovenskou lekárskou spoločnosťou.
 • S odborovými organizáciami, Slovenským červeným krížom a inými dobrovoľnými organizáciami, spolkami, nadáciami, spontánne vznikajúcimi občianskymi iniciatívami a aktivistami.
 • S orgánmi hromadných oznamovacích prostriedkov, a hromadnými oznamovacími prostriedkami.

 

 ...späť