Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

 

Vedúca oddelenia  RNDr. Mancalová Mária, MPH
Telefón 052/4280113, mobil 0911 715 571
E-mail sl.mancalova@uvzsr.sk
Pracovníci oddelenia

 MUDr.Bodnárová Iveta

Mgr. Černáková Jana

Telefón  052/4280106, mobil 0904 964 107
E-mail sl.zv@uvzsr.sk

 

Výchova ku zdraviu je medicínsky odbor interdisciplinárneho charakteru. Jeho poslaním je formovať a rozširovať vedomosti, postoje a návyky obyvateľov zameraných na ochranu a podporu zdravia. Využíva poznatky medicínskych odborov, ako aj iných spoločenských a prírodovedných disciplín, najmä pedagogiky, psychológie, informatiky a ďalších.

Hlavným cieľom odboru je upevňovať, ochraňovať, podporovať a motivovať aktívnu účasť obyvateľov na starostlivosti o svoje zdravie, a tým aj zdravie celej spoločnosti.

Oddelenie  podpory zdravia je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod regionálnu hygieničku – vedúcu služobného úradu.

 

Náplň  práce:

Vzdelávacia a výchovná činnosť  na úseku výchovy k zdraviu je zameraná na formovanie a zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov. V rámci tejto náplne Oddelenie podpory zdravia  zabezpečuje:

 • Informovanosť obyvateľov o podmienkach a súčasných možnostiach ich aktívnej účasti na  ochrane zdravia, o súčasnom stave zdravia  obyvateľstva a  o stave a vplyve životného štýlu   a životného prostredia na zdravie.
 • Zdravotno - výchovnú intervenciu v rámci realizácie špeciálnych projektov Svetovej zdravotníckej organizácie - Školy podporujúce zdravie, Zdravé mestá, Zdravé pracoviská a ďalšie.
 • Zdravotno - výchovnú intervenciu  pri realizácii programov a projektov vyhlásených ÚVZ SR:
  • „Surveillance  chronických chorôb“ 
  • „Materské centrá“ 
    
  • „Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo“
  • „Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – stomatohygiena“ 
  • „Aktivity pri príležitosti významných dní“           
  • „Vyzvi srdce k pohybu – Celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň na zvýšenie      pohybovej  aktivity dospelej populácie“ 
  • „CINDI program SR - Shape up"
  • „Národný program  prevencie obezity“
  • „Iniciovať a organizovať zdravotno – výchovné akcie pre obyvateľov s osobitným zameraním na témy a termíny odporúčané SZO“
  • „Sledovanie a hodnotenie výkonu kontroly zákona o ochrane nefajčiarov  na základe oznámení  kontrolných inštitúcií"
  • „Rozhovory pod lampou“ 
 • a regionálnych projektov:
  • „Školy podporujúce zdravie"
  • " Zdravé materské školy“
  • "Adamko hravo - zdravo" 
  • "Zdravé mestá"
  • "Zdravé pracoviská"
 •  Pôsobenie na obyvateľov prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov  v záujme zabezpečenia informovanosti obyvateľstva v otázkach ochrany a podpory zdravia.
 •  Monitorovanie a analyzovanie zdravotného správania sa obyvateľov v záujme zisťovania    potrieb a zabezpečovania efektívnych  zdravotno - výchovných intervencií.
 • Poradenstvo a to  aj v používaní zdravotno - výchovných metodík a postupov pre organizácie, inštitúcie, hnutia a iné spoločenské zoskupenia.

Spolupracuje so špecializovanými pracoviskami MZ SR.      

 

Metódy a formy zdravotno - výchovného pôsobenia:

 • Individuálneho pôsobenie  (individuálny rozhovor, telefonická konzultácia a inštruktáž, zdravotno-výchovná konzultácia prostredníctvom telekomunikačného prenosu, telefonická služba a zdravotno-výchovná korešpondencia )
 • Skupinového pôsobenie (prednášky a besedy, diskusie, semináre, školenia, kurzy)
 • Hromadného pôsobenie (tlač, televízia, rozhlas, názorná propagácia, zdravotno –  výchovne videofilmy )

 

 Spolupráca s inými odbormi a organizáciami:

 • S  ostatnými medicínskymi odbormi zdravotníctva ako aj inými spoločenskými a prírodovednými disciplínami a ich zariadeniami.
 • So Svetovou zdravotníckou organizáciou  pri realizácii projektov a prieskumov, s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy a nimi riadenými zariadeniami.
 • So štátnymi orgánmi na ochranu zdravia.
 • So Slovenskou lekárskou spoločnosťou.
 • S odborovými organizáciami, Slovenským červeným krížom a inými dobrovoľnými organizáciami, spolkami, nadáciami, spontánne vznikajúcimi občianskymi iniciatívami a aktivistami.
 • S orgánmi hromadných oznamovacích prostriedkov, a hromadnými oznamovacími prostriedkami.

 

 ...späť