Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

 

Vedúci oddelenia Ing. Slivko Štefan
Telefón 052/4280112
E-mail sl.slivko@uvzsr.sk
Pracovníci oddelenia

Mgr. Kozubová Mária

Mgr. Dudláková Katarína - materská dovolenka

Telefón 052/4280117
E-mail sl.ppl@uvzsr.sk

 

Preventívne pracovné lekárstvo (PPL) sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody pracovníkov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia pracovníkov vyvolaných pracovnými podmienkami, o ochranu pracovníkov v zamestnaní pred rizikami z pôsobiacich faktorov škodlivých pre zdravie, o umiestňovanie pracovníkov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí. Znamená to prispôsobenie práce človeku a každého človeka práci (definícia Medzinárodnej organizácie  práce a Svetovej zdravotníckej organizácie).

Oddelenie  preventívneho pracovného lekárstva je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.
 

Náplň  práce :

 • Výkon štátneho zdravotného dozoru.

 • Príprava  podkladov pre posudkovú činnosť orgánu na ochranu zdravia na zavádzanie nových technologických a pracovných postupov, na uvedenie stavieb do užívania, pracovných priestorov do prevádzky, na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, schvaľovanie prevádzkových poriadkov, keď si to vyžaduje platná legislatíva.

 • Príprava rozhodnutí o vyhlásení rizikových prác.

 • Posudzovanie možnosti zriaďovania chránených pracovísk a dielní pre osoby so zdravotným postihnutím

 • Posudzovanie podmienok práce a záťaže faktormi pracovného prostredia pri podozrení na choroby z povolania a iné poškodenia zdravia z práce.

 • Stanoviská pre posudzovanie vplyvov pracovného prostredia na životné prostredie.

 • Posudzovanie projektov z hľadiska ochrany pred faktormi pracovného prostredia (hluk, vibrácie, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, alergény, biologické faktory, faktory spôsobujúce vznik prof. kožných ochorení, žiarenie – ionizujúce, neionizujúce (elektromagnetické, lasery, infračervené, viditeľné, ultrafialové), fyzická záťaž, psychická pracovná záťaž, záťaž teplom a chladom).

 • Realizácia programov a projektov na ochranu zdravia.

 • Konzultácie a poradenstvo pri aplikácii legislatívnych úprav v praxi.

 • Konzultácie a poradenstvo v oblasti zabezpečenia preventívnej zdravotnej starostlivosti, najmä v súvislosti s rizikovými prácami.

 • Konzultačná a poradenská činnosť v problematike ochrany zdravia a prevencie chorôb z povolania v dôsledku pôsobenia fyzikálno-chemických a biologických faktorov práce a pracovného prostredia.

 • Odbery vzoriek vôd dominantne z vlastných zdrojov pitnej (technologickej) vody.

 • Organizácia a zabezpečenie školiacich akcií týkajúcich sa problematiky veľmi jedovatých a jedovatých látok a prípravkov.

 • Riešenie sťažností a podnetov občanov na faktory ohrozujúce zdravie.

   

 

Metódy práce:

Na objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia sa používajú:

 • chemické metódy

 • fyzikálne metódy

 • metódy na zisťovanie biologických faktorov v pracovnom prostredí

 • metódy genetickej toxikológie na detekciu látok s mutagénnou a karcinogénnou aktivitou

 •  metódy pre objektivizáciu fyziologických, psychologických a sociologických ukazovateľov

Na objektivizáciu pracovnej záťaže a reakcií organizmu pracovníkov na faktory pracovného prostredia a podmienok života a práce sa používajú metódy:

 •  fyziologické

 •  psychologické

 • munologické

 • biochemické

 • genetickej toxikológie

 • sociologické

 • antropologické

 •  klinické skríningové

Na hodnotenie zdravotných rizík a zdravotného stavu sa používajú metódy:

 • odhadu rizika s postupnosťou od identifikácie nebezpečnosti, odhadu expozície, toxikologickej analýzy dávky a účinku až po kvalitatívny a kvantitatívny odhad zdravotného rizika

 • epidemiologických štúdií

 • zdravotnícko-štatistických analýz a matematického modelovania

Na usmernenie k ochrane a podpore zdravia a zvyšovanie zdravotného vedomia sa používajú metódy:

 • individuálnej a skupinovej výchovy ku zdraviu, konzultácií, poradenstva, školení, publikačné a prednáškové aktivity

Na zabezpečenie štátneho zdravotného dozoru sa ako ďalšie uplatňujú metódy:

 • posúdenia podmienok práce a pracovného prostredia a vypracovania podkladov pre vydávanie rozhodnutí orgánov na ochranu zdravia. V prípade neplnenia opatrení sa spracovávajú podklady pre uplatnenie sankčných metód

     

 ...späť