Oddelenie životného prostredia a zdravia

 

Vedúci oddelenia RNDr. Kolcun Ján
Telefón 052/4280133, mobil 0910 440 662
E-mail sl.kolcun@uvzsr.sk
Pracovníci oddelenia

Ing. Hojstričová Jana

Mgr. Knapiková Lucia - materská dovolenka

Mgr. Merganičová Adriana

Telefón  052/4280130
E-mail  sl.hzp@uvzsr.sk

Hygiena životného prostredia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností  životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Získané poznatky využíva pre hodnotenie a odborné zdravotnícke usmerňovanie právnických a fyzických osôb v oblasti kvality životného prostredia,  tak aby sa dosiahla ochrana , podpora a posilňovanie zdravia ľudí.
Hlavným cieľom  je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečia, resp. prispejú k ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia.

Oddelenie  hygieny životného prostredia je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod riaditeľku – vedúcu služobného úradu.

 

Náplň  práce :

a)  na základe vedeckých poznatkov o vplyve životných podmienok na zdravie človeka určovať:

 • prípustné limity jednotlivých bionegatívnych faktorov vyskytujúcich sa v základných zložkách prírodného i antropogénne zmeneného ŽP z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie,
 • prípustnú záťaž organizmu jednotlivými faktormi v životnom prostredí vo vzťahu k životným podmienkam z aspektu ich možného vplyvu na zdravie človeka,
 • prípustné limity ďalších faktorov v životnom prostredí, ktoré môžu ovplyvniť zdravie a životný komfort človeka (hluk, vibrácie, jednotlivé druhy žiarenia, mikrobiologický komplex, priestorové charakteristiky),
 • zásady zdravého spôsobu života a viesť ľudí k zmene spôsobu života ohrozujúceho ich zdravie najmä prostredníctvom zvyšovania zdravotného uvedomovania obyvateľstva,
 • určuje zásady využitia územia tak, aby v súčinnosti  s faktormi  životného prostredia priaznivo vplývalo na zdravie. 

 

b)  posudzuje a kontroluje hygienické požiadavky pri:

 • územnom plánovaní a pri realizácií hygienicky významných stavieb,
 • určovaní osobitného režimu území a vymedzovaní a využívaní ochranných pásiem určených zo zdravotného hľadiska,
 • úprave a zásobovaní obyvateľstva zdravotne bezchybnou pitnou vodou,
 • použití materiálov prichádzajúcich do styku s pitnou vodou,
 • zabezpečení hygienických požiadaviek na vodu na kúpanie,
 • zabezpečení hygienicky vyhovujúceho ovzdušia a vnútorného prostredia v bytových a nebytových budovách určených na dlhodobý pobyt ľudí,
 • návrh na uvedenie do prevádzky priestorov zariadení pri prevádzke, ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, telovýchovných, ubytovacích a kultúrnych zariadení, zariadení rekreačných služieb,
 • pohrebníctve,
 • nakladaníe s nebezpečnými odpadmi.

 

c)  zabezpečuje monitorovanie kvality pitnej vody na spotrebiskách verejných  vodovodov,

d)  v spolupráci s ostatnými odbornými pracoviskami RÚVZ sleduje zdravotný stav populácie a navrhuje ozdravné opatrenia,

e)  vykonáva metodickú, konzultačnú a expertíznu činnosť pre právnické a fyzické  
osoby a odborne ich usmerňuje v záujme vytvárania a ochrany podmienok 
priaznivých pre ochranu  a podporu zdravia,

f)  pri dozornej činnosti sleduje, presadzuje v zdravotne závažných prípadoch aj kontroluje dodržiavanie limitov a zásad zo strany orgánov štátnej správy, samosprávy právnických a fyzických osôb a podieľa sa na prehlbovaní ich zdravotného uvedomenia a pôsobenia v záujme ochrany a podpory zdravia ľudí,

g)  rieši sťažnosti a podnety fyzických a právnických osôb,

h)  poskytuje verejnosti špecializovanú poradenskú činnosť v environmentálnom zdraví, najmä v okruhoch(pitná voda, zdravotné riziká, voda na kúpanie, zdravotné riziká spojené s využívaním vôd, poskytovaní služieb, riziká pre zdravé bývanie, požiadavky na vnútorné prostredie, zásady ochrany zdravia, ochrana pred hlukom vo vonkajšom a vnútornom prostredí.

 

Metódy práce:

 • štátny zdravotný dozor,
 • monitoring,
 • terénne prieskumy,
 • komunikácia s verejnosťou, spolupráca s médiami,
 • využívanie výsledkov rutinných a cielených sledovaní iných odborov,
 • metódy výpočtovej techniky.

 

 Spolupráca s inými odbormi a organizáciami:

 • s ostatnými odbormi verejného zdravotníctva,
 • klinickými medicínskymi odbormi,
 • orgánmi rezortu životného prostredia,
 • orgánmi štátnej správy a samosprávy,
 • ostatnými odbornými a ďalšími pracovnými subjektami, ktorých činnosť má   dopad   na zdravie obyvateľstva,
 • inými zložkami verejného života,
 • s mimovládnymi organizáciami a občianskymi združeniami

 

...späť