Oznamovanie protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z.z.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni v súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

zverejňuje a sprístupňuje 


označenie zodpovednej osoby:

Odbor kontroly, vládneho auditu a sťažností
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava
e-mail: protispolcinnost@health.gov.sk
 

telefón: 02/59373111

 

spôsoby podávania oznámení:

  • elektronickou poštou
  • písomne - na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava, Odbor kontroly, vládneho auditu a sťažností, pričom na obálke je potrebné uviesť označenie „protispoločenská činnosť“ a upozornenie „NEOTVÁRAŤ“ 

RNDr. Mária Mancalová, MPH

regionálny hygienik

a generálny tajomník služobného úradu