Právoplatné rozhodnutia

V súlade s § 20 ods. 16 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov orgán úradnej kontroly potravín zverejňuje na svojom webovom sídle právoplatné rozhodnutia počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti