Zodpovedná osoba podľa z.č. 307/2014 Z.z.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni V súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení so Smernicou MZ SR zo dňa 10.6.2015 č. Z26728/2015/OKVAS
 

zverejňuje a sprístupňuje 


označenie zodpovednej osoby:

Odbor kontroly, vládneho auditu a sťažností
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava
e-mail: protispolcinnost@health.gov.sk
 

spôsoby podávania podnetov:

  • elektronicky
  • písomne - na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava, Odbor kontroly, vládneho auditu a sťažností, pričom na obálke je potrebné uviesť „protispoločenská činnosť“ a „NEOTVÁRAŤ“ 

RNDr. Mária Mancalová, MPH

regionálna hygienička

a vedúca služobného úradu