Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Odborná spôsobilosť

Epidemiologicky závažná činnosť (je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia) môže vykonávať len osoba odborne spôsobilá a osoba zdravotne spôsobilá. Osoby, ktoré nemôžu preukázať svoju odbornú spôsobilosť vysvedčením vzdelávacích inštitúcií podľa ust. § 22 ods. 4) s odkazom na prílohu č. 6, Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 z 10. decembra 2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti po úspešnom absolvovaní skúšky pred komisiou menovanou regionálnym hygienikom. 

Termíny zasadnutia komisie pre preskúšanie odbornej spôsobilosti


Registre odborne spôsobilých osôb

V súvislosti s novelizáciou zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení §16 odst. 31, ktorý znie:

„Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú“.

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.

Účinnosť tejto novelizácie je od 1. júna 2010.

Register odborne spôsobilých osôb v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení

Register odborne spôsobilých osôb pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Register odborne spôsobilých osôb v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Register odborne spôsobilých osôb pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody

Register odborne spôsobilých osôb v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115