Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Poradňa zdravia

 V zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR na zriaďovanie, prevádzku a činnosť poradenských centier ochrany a podpory zdravia prijatého 15. septembra 1999 boli pri každom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (vtedy Štátnom zdravotnom ústave) zriadené základné poradne na podporu zdravia.

Na Slovensku pôsobí od roku 2003 program CINDI (Celospoločenský integrovaný program intervencie proti neinfekčným chorobám) ako súčasť Národného programu podpory zdravia. Výkonnými pracoviskami programu CINDI v SR sú Poradenské centrá zdravia (PCZ)

 • základnou úlohou PCZ je ochrana a podpora zdravia obyvateľov v tých oblastiach života, ktoré  sú ovplyvniteľné správaním a konaním
 • poskytuje poradenstvo klientom v prevencii chorôb, na ktorých vzniku a vývoji sa do značnej miery podieľa životný štýl
 • dáva možnosť pre širokú verejnosť využiť bezplatné vyšetrenia a poradenstvo v nasledujúcich poradniach:
  • Základná poradňa
  • Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci (POPZP)                           
  • Poradňa zdravej výživy (PZV)
  • Poradňa odvykania od fajčenia (POF)
  • Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity (POPA)
  • Anonymná telefonická linka AIDS
  • Anonymná telefonická linka poskytujúca pomoc a poradenstvo v odvykaní od fajčenia

  Základná poradňa:

 • je otvorená pondelok až piatok v čase od 8,00 do 10,00 hod.
 • najlepšie je na vyšetrenie sa dopredu objednať:
  • osobne
  • telefonicky: 052/ 4280106
  • mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Pracovníci: RNDr. Mancalová, MPH, Mgr. Merganičová

Vyšetrenie klienta v Základnej poradni pozostáva zo štandardného merania krvného tlaku, odberu kapilárnej krvi a následného stanovenia biochemických parametrov (glukózy, celkového cholesterolu, triglyceridov, HDL cholesterolu) analyzátorom Reflotron, ďalej klient absolvuje antropometrické vyšetrenie, ktoré zahŕňa meranie výšky, hmotnosti, obvodov pásu a bokov, po ktorom nasleduje meranie % telesného tuku digitálnym tukomerom. Ak je klientom fajčiar, vykoná sa u neho aj vyšetrenie prístrojom CO monitor a vyplní Fagerstromov dotazník. Pri lekárskom vyšetrení sa zistí rodinná, osobná, fajčiarska, farmakologická a u žien aj gynekologická  anamnéza klienta, jeho stravovacie návyky a frekvencia pohybovej aktivity.

Všetky získané údaje sú zaznamenávané do databázy programu Test zdravé srdce, v ktorom sa vykonáva aj ich vyhodnotenie s výstupom pre klienta vo forme stanovenia celkového rizika vzniku srdcovo cievnych chorôb.

 Poučenie pre klientov pred vyšetrením v Základnej poradni: 

 • na odber krvi je potrebné prísť nalačno
 • dovolené je piť dostatok vody
 • ak klient užíva lieky, užije ich v obvykolom čase ale je potrebné ich zapiť len čistou vodou
 • večer pred vyšetrením je vhodná ľahšia večera bez sladkostí

Nadstavbové poradne:

Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci (POPZP): 

 • poskytuje individuálne poradenstvo v oblasti ochrany zdravia pri práci v pondelok až piatok
 • e otvorená v čase od 7,00 do 15,00 hod. 
 •  tel . číslo: 052/ 42 80 117
 • E- mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Pracovníci: Ing. Slivko Štefan, Mgr. Dudláková Katarína, Mgr. Kozubová Mária

Klienti môžu využiť poradenstvo v oblasti problematiky práce s chemickými a toxickými látkami, chorôb  z povolania, nárokov na OOPP, správnych pracovných návykov, telovýchovných aktivít v rámci pracovnej smeny, zlepšenia podmienok práce na pracovisku a ochrany pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou.

  Poradňa zdravej výživy (PZV):

 • ak sú u klienta v základnej poradni zistené chyby, príp. nedostatky v spôsobe stravovania, ponúkne sa mu možnosť návštevy Poradne zdravej výživy
 • je otvorená každý utorok v popoludňajších hodinách od 13,00 do 15,00 hod.
 •  tel . číslo: 052/ 42 80 127
 • E- mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Pracovníci: MVDr. Olšavská Miriam, MPH, Ľudmila Mišenková

PZV poskytuje poradenstvo individuálne, hodnotením stravovacích zvyklostí, najčastejšie analýzou jednodňového jedálneho lístka, ktorý je spracovaný počítačovým programom Alimenta a je východiskom pre intervenciu.

 Poradňa odvykania od fajčenia (POF):

 • otvorená je každú stredu od 13,00 – 15,00 hod
 • poskytuje individuálne alebo skupinové poradenstvo a pomoc pri odvykaní od fajčenia. Okrem toho majú klienti možnosť využiť anonymnú telefonickú linku, ktorá poskytuje na tel. čísle 052/42 80113 záujemcom rady a konzultácie pri odvykaní od fajčenia.
 • E- mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pracovníci: RNDr. Mancalová Mária, MPH

Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity (POPA):

 • otvorená je každý pondelok od 13,00 – 15,00 hod.,
 • na základe vyšetrenia a jednoduchého otestovania telesnej zdatnosti poradíme záujemcov vhodné pohybové aktivity, ich intenzitu a trvanie.
 • tel. číslo: 052/ 42 80 106
 • E - mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pracovníci: Mgr. Zahorjanová, Mgr. Merganičová 

  

  Anonymná telefonická linka AIDS:

 • občania majú možnosť telefonicky získať informácie súvisiace s rizikom prenosu vírusu HIV, priebehom infekcie, s možnosťami vyšetrenia a prevencie.
 • tel . číslo: 052/ 4280125
 • E- mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Pracovníci: Mikudová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115