Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Právoplatné rozhodnutia

V súlade s § 20 ods. 16 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov orgán úradnej kontroly potravín zverejňuje na svojom webovom sídle právoplatné rozhodnutia počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti


Rozhodnutie MARIANNA NOVA s. r. o., Námestie gen. Štefánika 528/3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 52 117 871

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115