Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Slobodný prístup k informáciam

Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z.o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni a ich poskytovanie zamestnancami sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v smernici.

3. Písomná žiadosť sa podáva na adrese: (viď vzor – príloha č. l)

    Regionálny úrad verejného zdravotníctva

    Ul. Obrancov mieru č. 1

    064 01 Stará Ľubovňa

4. Žiadosť sa podáva:

  • písomne prostredníctvom pošty,
  • písomne osobným podaním v podateľni RÚVZ (viď vyššie uvedená adresa),
  • telefonicky v pracovnom čase na číslo 052/42 80 115
  • faxom na čísle 052/43 241 70
  • elektronickou poštou na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

5. Úhrada nákladov na poskytnutie informácií sa uvádza v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií

(viď príloha č.2).

6. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na RÚVZ (viď vyššie uvedená adresa).

7. Organizácia má vypracovanú „Smernicu, ktorou sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov“ (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ktorá je k dispozícii na sekretariáte RÚVZ.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115