Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

O nás

Adresa: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni
Telefón: 052/ 4280115
Fax: 052/ 4324170
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Stránkové dni: Pondelok až piatok: 7.00 - 15.00

RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa.

Je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu. Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva SR hlavný hygienik.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v regionálnom úrade verejného zdravotníctva; je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme v regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni vo svojej pôsobnosti:

1.      monitoruje vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia,

2.      vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni,

3.      vykonáva prevenciu ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaním,

4.      zabezpečuje monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa a kvality vody na kúpanie v prírodných kúpaliskách,

5.      nariaďuje a odvoláva opatrenia na predchádzanie ochoreniam,

6.      využíva systémy rýchleho varovania pri ohrození verejného zdravia,

7.      vykonáva výchovu spoločnosti ku zdraviu, najmä prostredníctvom poradne zdravia,

8.      spolupracuje s obcami pri plnení úloh podľa osobitných predpisov,

9.      vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti  a vedie register odborne spôsobilých osôb:

10.    vydáva záväzné stanoviská a rozhodnutia podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.,

11.    schvaľuje prevádzkové poriadky,

12.    vykonáva štátny zdravotný dozor, ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ukladá sankcie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115