Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Organizačná štruktúra

 • Úsek regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu

  Regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu: RNDr. Mária Mancalová, MPH
  Telefón: 052/4280113, mobil 0911 715 571
  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Kancelária regionálneho hygienika: Vislocká Anna
  Telefón: 052/4280115
  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Právnik: JUDr. Dominika Štupáková
  Telefón: 052/4280123
  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Informatik:  Bc. Pavel Novák
  Telefón: 052/4280112
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • Osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti

  Vedúca osobného úradu: Ing. Šebová Slavka
  Telefón: 052/4280118, mobil 0903 567 297
  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Pracovníci:
  Ing. Horvathová Mária 
  Nemergutová Viera
  Telefón: 052/4280114
  E-mail:
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Referát prevádzkovo-technický: Vrbjar Jaroslav
  Telefón: 052/4280132
 • Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

  Vedúci oddelenia: RNDr. Kolcun Ján
  Telefón: 052/4280133, mobil 0910 440 662
  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Pracovníci oddelenia:    
  Ing. Hojstričová Jana
  Mgr. Knapiková Lucia 
  Telefón: 052/4280130
  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Hygiena životného prostredia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností  životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Získané poznatky využíva pre hodnotenie a odborné zdravotnícke usmerňovanie právnických a fyzických osôb v oblasti kvality životného prostredia,  tak aby sa dosiahla ochrana , podpora a posilňovanie zdravia ľudí.
  Hlavným cieľom  je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečia, resp. prispejú k ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia.

  Oddelenie  hygieny životného prostredia je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod riaditeľku – vedúcu služobného úradu.

  Náplň  práce:

  a)  na základe vedeckých poznatkov o vplyve životných podmienok na zdravie človeka určovať:

  • prípustné limity jednotlivých bionegatívnych faktorov vyskytujúcich sa v základných zložkách prírodného i antropogénne zmeneného ŽP z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie,
  • prípustnú záťaž organizmu jednotlivými faktormi v životnom prostredí vo vzťahu k životným podmienkam z aspektu ich možného vplyvu na zdravie človeka,
  • prípustné limity ďalších faktorov v životnom prostredí, ktoré môžu ovplyvniť zdravie a životný komfort človeka (hluk, vibrácie, jednotlivé druhy žiarenia, mikrobiologický komplex, priestorové charakteristiky),
  • zásady zdravého spôsobu života a viesť ľudí k zmene spôsobu života ohrozujúceho ich zdravie najmä prostredníctvom zvyšovania zdravotného uvedomovania obyvateľstva,
  • určuje zásady využitia územia tak, aby v súčinnosti  s faktormi  životného prostredia priaznivo vplývalo na zdravie.

   

  b)  posudzuje a kontroluje hygienické požiadavky pri:

  • územnom plánovaní a pri realizácií hygienicky významných stavieb,
  • určovaní osobitného režimu území a vymedzovaní a využívaní ochranných pásiem určených zo zdravotného hľadiska,
  • úprave a zásobovaní obyvateľstva zdravotne bezchybnou pitnou vodou,
  • použití materiálov prichádzajúcich do styku s pitnou vodou,
  • zabezpečení hygienických požiadaviek na vodu na kúpanie,
  • zabezpečení hygienicky vyhovujúceho ovzdušia a vnútorného prostredia v bytových a nebytových budovách určených na dlhodobý pobyt ľudí,
  • návrh na uvedenie do prevádzky priestorov zariadení pri prevádzke, ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, telovýchovných, ubytovacích a kultúrnych zariadení, zariadení rekreačných služieb,
  • pohrebníctve,
  • nakladaníe s nebezpečnými odpadmi.

   
  c)  zabezpečuje monitorovanie kvality pitnej vody na spotrebiskách verejných  vodovodov,

  d)  v spolupráci s ostatnými odbornými pracoviskami RÚVZ sleduje zdravotný stav populácie a navrhuje ozdravné opatrenia,

  e)  vykonáva metodickú, konzultačnú a expertíznu činnosť pre právnické a fyzické  
  osoby a odborne ich usmerňuje v záujme vytvárania a ochrany podmienok
  priaznivých pre ochranu  a podporu zdravia,

  f)  pri dozornej činnosti sleduje, presadzuje v zdravotne závažných prípadoch aj kontroluje dodržiavanie limitov a zásad zo strany orgánov štátnej správy, samosprávy právnických a fyzických osôb a podieľa sa na prehlbovaní ich zdravotného uvedomenia a pôsobenia v záujme ochrany a podpory zdravia ľudí,

  g)  rieši sťažnosti a podnety fyzických a právnických osôb,

  h)  poskytuje verejnosti špecializovanú poradenskú činnosť v environmentálnom zdraví, najmä v okruhoch(pitná voda, zdravotné riziká, voda na kúpanie, zdravotné riziká spojené s využívaním vôd, poskytovaní služieb, riziká pre zdravé bývanie, požiadavky na vnútorné prostredie, zásady ochrany zdravia, ochrana pred hlukom vo vonkajšom a vnútornom prostredí.

  Metódy práce:

  • štátny zdravotný dozor,
  • monitoring,
  • terénne prieskumy,
  • komunikácia s verejnosťou, spolupráca s médiami,
  • využívanie výsledkov rutinných a cielených sledovaní iných odborov,
  • metódy výpočtovej techniky.
   

  Spolupráca s inými odbormi a organizáciami:

  • s ostatnými odbormi verejného zdravotníctva,
  • klinickými medicínskymi odbormi,
  • orgánmi rezortu životného prostredia,
  • orgánmi štátnej správy a samosprávy,
  • ostatnými odbornými a ďalšími pracovnými subjektami, ktorých činnosť má   dopad   na zdravie obyvateľstva,
  • inými zložkami verejného života,
  • s mimovládnymi organizáciami a občianskymi združeniami

  Hygiena životného prostredia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností  životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Získané poznatky využíva pre hodnotenie a odborné zdravotnícke usmerňovanie právnických a fyzických osôb v oblasti kvality životného prostredia,  tak aby sa dosiahla ochrana , podpora a posilňovanie zdravia ľudí.
  Hlavným cieľom  je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečia, resp. prispejú k ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia.

  Oddelenie  hygieny životného prostredia je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod riaditeľku – vedúcu služobného úradu.  Viac tu: http://www.vzsl.sk/oddelenie-zivotneho-prostredia-a-zdravia/

  Hygiena životného prostredia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností  životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Získané poznatky využíva pre hodnotenie a odborné zdravotnícke usmerňovanie právnických a fyzických osôb v oblasti kvality životného prostredia,  tak aby sa dosiahla ochrana , podpora a posilňovanie zdravia ľudí.
  Hlavným cieľom  je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečia, resp. prispejú k ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia.

  Oddelenie  hygieny životného prostredia je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod riaditeľku – vedúcu služobného úradu.  Viac tu: http://www.vzsl.sk/oddelenie-zivotneho-prostredia-a-zdravia/
 • Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

  Vedúca oddelenia: MVDr.  Olšavská Miriam, MPH
  Telefón: 052/4280126, mobil 0911 615 571
  E-mail:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Pracovníci oddelenia:
  Mgr. Kruková Alena
  Mgr. Kušnírová Natália
  Pokrivčáková Helena
  Telefón: 052/4280127
  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Hygiena výživy je interdisciplinárny odbor, ktorý sa podieľa na riešení ochrany zdravia populácie. Metódy práce hygieny výživy vyplývajú z charakteru jeho činnosti pri sledovaní a posudzovaní výživy a zdravotného stavu obyvateľstva.

  Oddelenie  hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.

  Náplň  práce:

  • vykonáva štátny zdravotný dozor v potravinárskych zariadeniach a nad výrobou, dovozom a uvádzaním kozmetických výrobkov do obehu
  • vykonáva potravinový dozor nad výrobou potravín, manipuláciou s nimi a ich uvádzaním do obehu.
  • sleduje zdravotnú neškodnosť potravín a kozmetických výrobkov pravidelným odberom vzoriek a ich laboratórnym vyšetrením. Laboratórne vyšetrovacie metódy sú zamerané na sledovanie zdravotnej neškodnosti potravín, pokrmov a kozmetických výrobkov.
  • rieši taktiež problematiku predmetov bežného používania, ktorá sa zaoberá posudzovaním predmetov, ktoré pri bežnom používaní prichádzajú do priameho alebo nepriameho kontaktu s potravinami resp. do kontaktu ľudským telom
  • na úseku fyziológie výživy presadzuje zásady správnej výživy a to v Špecializovanom centre správnej výživy a úpravy hmotnosti. Úlohou špecializovaného poradenstva je analýza stavu zdravia populácie vo vzťahu k zisteným rizikám v procese výživy a návrh opatrení na náprave vykonáva epidemiologické štúdie výživového stavu vybraných populácií v okrese Stará Ľubovňa, plní úlohy vyplývajúce z Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR (uznesenie vlády SR č.894/99) a v rámci zdravotno - výchovnej činnosti uskutočňuje prednášky pre zamestnancov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

  Hygiena výživy je interdisciplinárny odbor, ktorý sa podieľa na riešení ochrany zdravia populácie. Metódy práce hygieny výživy vyplývajú z charakteru jeho činnosti pri sledovaní a posudzovaní výživy a zdravotného stavu obyvateľstva.

  Oddelenie  hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.  Viac tu: http://www.vzsl.sk/oddelenie-hygieny-vyzivy/
 • Oddelenie hygieny detí a mládeže

  Vedúci oddelenia: RNDr. Mária Mancalová, MPH
  Telefón: 052/4280113, mobil 0911 715 571
  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Pracovníci oddelenia     
  Mgr. Merganičová Adriana
  Mgr. Hudáková Viktória
  Reištetterová Viktória
  Telefón: 052/4280111
  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor zameraný na primárnu prevenciu v detskom a mladistvom veku. Sleduje a vyhodnocuje zdravie a vývoj detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov, vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam a k spôsobu života. Vychádza z poznatkov o zdravotnom stave a o vekových zvláštnostiach jednotlivých etáp vývoja mladej generácie podmienených morfologickými, fyziologickými a psychologickými zvláštnosťami reaktibility detského a dospievajúceho organizmu. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia mladej generácie.

  Oddelenie  hygieny detí a mládeže je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod regionálného hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.

  Náplň  práce:

  • monitorovať a vyhodnocovať zdravotný stav detí a mládeže v priestore a čase
  • sledovať a hodnotiť pozitívne a negatívne vplyvy životných a pracovných podmienok na vývoj organizmu a jeho zdravotný stav  v priestore a čase so zvláštnym zameraním na rizikové faktory vybraných chorôb a chýb
  •  študovať vzťahy a súvislosti medzi faktormi životných a pracovných podmienok a zdravotným stavom detí a mládeže,  študovať príčiny zmien zdravotného stavu populácie,
  • spracovávať, presadzovať a vyhodnocovať opatrenia a programy :
  •  ochrany zdravia a zdravého spôsobu života detí a mládeže,
  • všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývoja detí a mládeže
  • primárnej prevencie vybraných chorôb a chýb
  •  stanovovať zdravotné kritériá pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže na centrálnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a kontrolovať ich dodržiavanie
  •  vykonávať štátny zdravotný dozor nad vytváraním a ochranou zdravých životných a pracovných podmienok a nad ochranou zdravia detí a mládeže
  • vykonávať zber, spracovanie, analýzu a prenos informácií z odboru hygieny detí a mládeže a súvisiacich odborov
  • vykonávať výchovu mladej generácie ku zdraviu
  • vykonávať expertíznu a konzultačnú činnosť
  • vykonávať potravinový dozor, kontrolovať a hodnotiť stanovenie kontrolných kritických bodov v rámci systému HACCP v ŠSZ

  Metódy práce:

  Pre sledovanie zdravotného detí a mládeže sú využívané deskriptívne a analytické epidemiologické metódy práce. Podklady sú získavané zo štatistických a demografických údajov a z vlastných šetrení výberových súborov detí a mládeže vykonávaných v úzkej spolupráci s liečebno-preventívnymi odbormi.
  K hodnoteniu sú používané najmä ukazovatele:

  • pozítívneho zdravia (somatický, funkčný, psychický vývoj, telesná zdatnosť, odolnosť, adaptabilita a pod.)
  • prejavov porúch fyziologických pochodov a potencionálneho poškodenia organizmu (preklinické štádiá ochorení, rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb, ukazovatele biochemické, imunologické a genotoxické, poruchy chovania, učenia a pod.)
  • negatívneho zdravia (úmrtnosť, výskyt vrodených chýb, incidencia a prevalencia chorôb, úrazov a pod.)

  Sledovanie, štúdium a monitorovanie zdravotne významných aspektov životných a pracovných podmienok detí a mládeže, a to:

  • hodnotením kolektívnych a individuálnych expozícií chemickým a fyzikálnym škodlivinám životného a pracovného prostredia (noxy vonkajšieho a vnútorného ovzdušia, z potravy, pitnej vody, hluk, ionizujúce žiarenie a iné)
  • hodnotením psychosociálnych vplyvov v detských a dorastových zariadeniach, v rodinách a v širšom prostredí detí a mládeže
  • zisťovaním výživovej spotreby detí a mládeže metódami hodnotenia krátkodobej spotreby a stravovacích návykov, a to podľa veku, pohlavia, sociálnych skupín, regiónov a aj v súvislosti so socioekonomickými spoločenskými zmenami
  • hodnotení spôsobu života detí a mládež (režim dňa, záťaž, pohyb a odpočinok, zdravotné uvedomenie a jeho prejavy, fajčenie, požívanie alkoholických nápojov, toxikománia, problémy vzťahujúce sa k sexualite a iné).

  Zberom relevantných dát vytvárať databázu údajov o zdravotnom stave a životných podmienkach detí a mládeže a databázu údajov využívať k štúdiu vzťahov medzi životnými podmienkami a zdravím detí a mládeže.
  Kontrola, hodnotenie a usmerňovanie zdravotne významných faktorov života a práce detí a mládeže.

  Ovplyvňovanie detí a mládeže, rodičov, vychovávateľov a širšej verejnosti metódy výchovy ku zdraviu.


  Spolupráca s inými odbormi a organizáciami:
   
  • Odbor hygieny detí a mládeže spolupracuje pri získavaní potrebných podkladov o zdravotnom stave detí a mládeže vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam a pri realizácii preventívnych opatrení na ochranu a podporu zdravia :
  • s ostatnými odbormi hygieny a epidemiológie,
  •  s klinickými medicínskymi odbormi,
  • s rezortami vlády Slovenskej republiky, ktorých činnosť má dopad na zdravie detí a mládeže,
  • s výskumnými pracoviskami rezortu ministerstva zdravotníctva,
  • s orgánmi štátnej správy, ktoré majú vzťah k starostlivosti o deti a mládež,
  •  s masovokomunikačnými prostriedkami pri poskytovaní informácií o kvalite životných a pracovných podmienok detí a mládeže a ich vplyve na zdravie a vývoj mladej generácie,
  •  s profesijnými a stavovskými organizáciami, v prípade s inými zložkami verejného života.
 • Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

  Vedúci oddelenia: RNDr. Ján Kolcun
  Telefón: 052/4280133, mobil 0910 440662
  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Pracovníci oddelenia     
  Mgr. Dudláková Katarína 
  Mgr. Sekelská Katarína
  Telefón: 052/4280117
  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Preventívne pracovné lekárstvo (PPL) sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody pracovníkov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia pracovníkov vyvolaných pracovnými podmienkami, o ochranu pracovníkov v zamestnaní pred rizikami z pôsobiacich faktorov škodlivých pre zdravie, o umiestňovanie pracovníkov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí. Znamená to prispôsobenie práce človeku a každého človeka práci (definícia Medzinárodnej organizácie  práce a Svetovej zdravotníckej organizácie).

  Oddelenie  preventívneho pracovného lekárstva je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.

  Náplň  práce:

  • Výkon štátneho zdravotného dozoru.
  • Príprava  podkladov pre posudkovú činnosť orgánu na ochranu zdravia na zavádzanie nových technologických a pracovných postupov, na uvedenie stavieb do užívania, pracovných priestorov do prevádzky, na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, schvaľovanie prevádzkových poriadkov, keď si to vyžaduje platná legislatíva.
  • Príprava rozhodnutí o vyhlásení rizikových prác.
  • Posudzovanie možnosti zriaďovania chránených pracovísk a dielní pre osoby so zdravotným postihnutím
  • Posudzovanie podmienok práce a záťaže faktormi pracovného prostredia pri podozrení na choroby z povolania a iné poškodenia zdravia z práce.
  • Stanoviská pre posudzovanie vplyvov pracovného prostredia na životné prostredie.
  • Posudzovanie projektov z hľadiska ochrany pred faktormi pracovného prostredia (hluk, vibrácie, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, alergény, biologické faktory, faktory spôsobujúce vznik prof. kožných ochorení, žiarenie – ionizujúce, neionizujúce (elektromagnetické, lasery, infračervené, viditeľné, ultrafialové), fyzická záťaž, psychická pracovná záťaž, záťaž teplom a chladom).
  • Realizácia programov a projektov na ochranu zdravia.
  • Konzultácie a poradenstvo pri aplikácii legislatívnych úprav v praxi.
  • Konzultácie a poradenstvo v oblasti zabezpečenia preventívnej zdravotnej starostlivosti, najmä v súvislosti s rizikovými prácami.
  • Konzultačná a poradenská činnosť v problematike ochrany zdravia a prevencie chorôb z povolania v dôsledku pôsobenia fyzikálno-chemických a biologických faktorov práce a pracovného prostredia.
  • Odbery vzoriek vôd dominantne z vlastných zdrojov pitnej (technologickej) vody.
  • Organizácia a zabezpečenie školiacich akcií týkajúcich sa problematiky veľmi jedovatých a jedovatých látok a prípravkov.
  • Riešenie sťažností a podnetov občanov na faktory ohrozujúce zdravie.


  Metódy práce:

  Na objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia sa používajú:

  • chemické metódy
  • fyzikálne metódy
  • metódy na zisťovanie biologických faktorov v pracovnom prostredí
  • metódy genetickej toxikológie na detekciu látok s mutagénnou a karcinogénnou aktivitou
  •  metódy pre objektivizáciu fyziologických, psychologických a sociologických ukazovateľov

  Na objektivizáciu pracovnej záťaže a reakcií organizmu pracovníkov na faktory pracovného prostredia a podmienok života a práce sa používajú metódy:

  •  fyziologické
  •  psychologické
  • munologické
  • biochemické
  • genetickej toxikológie
  • sociologické
  • antropologické
  •  klinické skríningové

  Na hodnotenie zdravotných rizík a zdravotného stavu sa používajú metódy:

  • odhadu rizika s postupnosťou od identifikácie nebezpečnosti, odhadu expozície, toxikologickej analýzy dávky a účinku až po kvalitatívny a kvantitatívny odhad zdravotného rizika
  • epidemiologických štúdií
  • zdravotnícko-štatistických analýz a matematického modelovania

  Na usmernenie k ochrane a podpore zdravia a zvyšovanie zdravotného vedomia sa používajú metódy:

  • individuálnej a skupinovej výchovy ku zdraviu, konzultácií, poradenstva, školení, publikačné a prednáškové aktivity

  Na zabezpečenie štátneho zdravotného dozoru sa ako ďalšie uplatňujú metódy:

  • posúdenia podmienok práce a pracovného prostredia a vypracovania podkladov pre vydávanie rozhodnutí orgánov na ochranu zdravia. V prípade neplnenia opatrení sa spracovávajú podklady pre uplatnenie sankčných metód
 • Oddelenie epidemiológie

  Vedúca oddelenia: Mgr. Viera Zahorjanová 
  Telefón: 052/4280125, mobil 0902 197 145
  E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Pracovníci oddelenia    
  Mikudová Helena
  Pastirčíková Emília
  Mgr. Ženčuchová Nikola
  Mgr. Pavlišinová Jana
  Telefón : 052/4280128
  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
   

  Epidemiológia prenosných chorôb sa zaoberá skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných ochorení, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť.
  Cieľom infekčnej epidemiológie je prispievať k znižovaniu chorobnosti na infekčné ochorenia, postupné obmedzovanie výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz ako aj znižovanie úmrtnosti na infekčné choroby.

  Oddelenie  epidemiológie je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.


  Náplň  práce:

  • sledovanie, resp. monitorovanie výskytu infekčných chorôb a analýzu epidemiologickej situácie,
  • analýzu faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky infekčných chorôb,
  • vykonávanie surveillance vybraných nákaz,
  • vykonávanie činností spojených s eradikáciou a elimináciou vybraných nákaz
  • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone v ohniskách nákazy,
  • poskytovanie podkladov pri prešetrovaní chorôb z povolania infekčnej etiológie,
  • sledovanie a kontrola účinnosti preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení,
  • realizácia rôznych štúdií s cieľom hodnotiť vývoj epidemiologickej situácie,
  • hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy,
  • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia imunizácie, vrátane organizácie a riadenia výkonov špecifickej profylaxie a účasť na ich výkone,
  •  hodnotenie imunitného stavu obyvateľstva na základe kontrol očkovania, resp. imunologických prehľadov,
  • konzultačná činnosť v oblasti ochorení preventabilných očkovaním, exotických nákaz najmä pri cestách do zahraničia ako aj pri výkone očkovania,
  • realizovanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu chorôb,
  • zdravotno-výchovná činnosť v oblasti infekčných ochorení.
  • vykonávanie konzultačnej činnosti pre pracovníkov rezortu zdravotníctva a podľa požiadavky aj pre pracovníkov iných rezortov.
  • spolupráca s inými orgánmi a organizáciami v oblasti infekčných chorôb (veterinári, obecné úrady a ostatné inštitúcie štátnej správy, klinické odbory, laboratóriá).podiel na epidemiologickom výskume, ktorý:
  • -   skúma charakteristiky výskytu a rozdelenia infekčných chorôb a zdravia v spoločnosti,
  • -   analyzuje pôsobenie infekčných agensov na populáciu podľa niektorých demografických ukazovateľov, genetických faktorov, vplyvov prostredia...,
  • -   skúma ochranné faktory podporujúce zdravie a možnosti ich uplatnenia na zlepšenie zdravia populácie,
  • -   vypracováva a navrhuje štandardné pracovné metódy,
  • -   overuje účinnosť epidemiologických opatrení a vypracováva nové preventívne a represívne opatrenia v oblasti primárnej prevencie, imunizačných programov, surveillance i terapie,
  • vykonávanie zdravotnej výchovy obyvateľstva v oblasti prevencie infekčných ochorení,
  • včasné informovanie verejnosti o závažných rizikách a možnosti účinnej ochrany,
  • účasť na celospoločensky závažných projektoch a programoch.

   
  Špecializované činnosti:


  Surveillance zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou
  V rámci surveillance zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou sa oddelenie epidemiológie zaoberá skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných ochorení prenosných zo zvierat na ľudí, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. V súčinnosti s veterinárnou službou navrhuje aj opatrenia, ktorými by sa zabránilo prenosu ochorení zo zvierat na ľudí. Jej cieľom je prispievať k znižovaniu chorobnosti na ochorenia prenosné zo zvierat na ľudí, postupné obmedzovanie výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz ako aj znižovanie úmrtnosti na tieto diagnózy.

  Surveillance nemocničných (nozokomiálnych) nákaz

  Pracovná náplň


  • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone pri výskyte závažných nozokomiálnych nákaz alebo pri epidemickom výskyte nnozokomiálnych nákaz,
  • spolupráca s odd. PPL pri prešetrovaní chorôb z povolania infekčnej etiológie u zdravotníckych pracovníkov,
  •  hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy,
  • konzultačná a metodická činnosť na úseku boja proti nozokomiálnym nákazám spojená s výkonom hygienického dozoru v zdravotníckych zariadeniach,
  • edukácia zdravotníckych pracovníkov v problematike sterilizácie a dezinfekcie,
  • poradenstvo pre činnosť DDD skupín,
  •  metodické vedenie komisií pre cielenú jarnú a jesennú deratizáciu mestských úradov a obcí, konzultačná činnosť pre tieto komisie
  • organizácia odborných konferencií a seminárov s problematikou dezinfekcie, sterilizácie a nozokomiálnych infekcií
  •  realizovanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu nozokomiálnych nákaz, výskytu multirezistentných bakteriálnych kmeňov a účasť na celospoločensky závažných projektoch a programoch.

   
  Poradenská činnosť

  Pri oddeleniach epidemiológie sa vykonáva okrem vymenovaných činností špecializované poradenstvo zamerané na prevenciu prenosných ochorení :

  • zriadená telefónna linka na prevenciu AIDS/HIV infekcií

     052/ 4280125 v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 hod.
 • Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

  Vedúci oddelenia: RNDr. Mária Mancalová, MPH
  Telefón: 052/4280113, mobil 0911 715 571
  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Pracovníci oddelenia     
  MUDr.Bodnárová Iveta
  Mgr. Černáková Jana
  Mgr. Kyseľová Anna
  Telefón: 052/4280106
  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

   
  Výchova ku zdraviu je medicínsky odbor interdisciplinárneho charakteru. Jeho poslaním je formovať a rozširovať vedomosti, postoje a návyky obyvateľov zameraných na ochranu a podporu zdravia. Využíva poznatky medicínskych odborov, ako aj iných spoločenských a prírodovedných disciplín, najmä pedagogiky, psychológie, informatiky a ďalších.
  Hlavným cieľom odboru je upevňovať, ochraňovať, podporovať a motivovať aktívnu účasť obyvateľov na starostlivosti o svoje zdravie, a tým aj zdravie celej spoločnosti.

  Oddelenie  podpory zdravia je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod regioného hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.

   
  Náplň  práce:

  Vzdelávacia a výchovná činnosť  na úseku výchovy k zdraviu je zameraná na formovanie a zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov. V rámci tejto náplne Oddelenie podpory zdravia  zabezpečuje:

  • Informovanosť obyvateľov o podmienkach a súčasných možnostiach ich aktívnej účasti na  ochrane zdravia, o súčasnom stave zdravia  obyvateľstva a  o stave a vplyve životného štýlu   a životného prostredia na zdravie.
  • Zdravotno - výchovnú intervenciu v rámci realizácie špeciálnych projektov Svetovej zdravotníckej organizácie - Školy podporujúce zdravie, Zdravé mestá, Zdravé pracoviská a ďalšie.

  • Zdravotno - výchovnú intervenciu  pri realizácii programov a projektov vyhlásených ÚVZ SR:
  „Národný program podpory zdravia"
  „Sledovanie zdravotného stavuobyvateľov Slovenskej reoubliky“
  „Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015-2025“
  „Vyzvi srdce k pohybu – Celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň na zvýšenie  pohybovej  aktivity dospelej populácie“
  „Podpora zdravia znevýhodnených komunít“
  „Národný akčný plán pre problémy s alkoholom v Slovenskej republike"
  „Národné a regionálne aktivity v oblasti plnenia úloh národného programu aktívneho starnutia na roky 2014-2020“
  „CINDI program SR"
  „Akčný plán realizácie národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2017-2020“
  „Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017-2020“

  • a regionálnych projektov:
  „Adamko hravo – zdravo“
  „Zdravé mestá“
   „Školy podporujúce zdravie“
  „Školský program“
   „Životné podmienky a zdravie obyvateľov rómskych osád v okrese Stará Ľubovňa“
  „Viem, čo zjem“
  „Linka pomoci na odvykanie od fajčenia“
  „Národná stratégia na ochranu detí pred násilím“


  •  Pôsobenie na obyvateľov prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov  v záujme zabezpečenia informovanosti obyvateľstva v otázkach ochrany a podpory zdravia.
  •  Monitorovanie a analyzovanie zdravotného správania sa obyvateľov v záujme zisťovaniapotrieb a zabezpečovania efektívnych  zdravotno - výchovných intervencií.
  • Poradenstvo a to  aj v používaní zdravotno - výchovných metodík a postupov pre organizácie, inštitúcie, hnutia a iné spoločenské zoskupenia.
  • Spolupracuje so špecializovanými pracoviskami MZ SR.  

   
  Metódy a formy zdravotno - výchovného pôsobenia:

  Individuálneho pôsobenie  (individuálny rozhovor, telefonická konzultácia a inštruktáž, zdravotno-výchovná konzultácia prostredníctvom telekomunikačného prenosu, telefonická služba a zdravotno-výchovná korešpondencia )
  Skupinového pôsobenie (prednášky a besedy, diskusie, semináre, školenia, kurzy)
  Hromadného pôsobenie (tlač, televízia, rozhlas, názorná propagácia, zdravotno –  výchovne videofilmy )

   
  Spolupráca s inými odbormi a organizáciami:

  • S ostatnými medicínskymi odbormi zdravotníctva ako aj inými spoločenskými a prírodovednými disciplínami a ich zariadeniami.
  • So Svetovou zdravotníckou organizáciou  pri realizácii projektov a prieskumov, s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy a nimi riadenými zariadeniami.
  • So štátnymi orgánmi na ochranu zdravia.
  • So Slovenskou lekárskou spoločnosťou.
  • S odborovými organizáciami, Slovenským červeným krížom a inými dobrovoľnými organizáciami, spolkami, nadáciami, spontánne vznikajúcimi občianskymi iniciatívami a aktivistami.
  • S orgánmi hromadných oznamovacích prostriedkov, a hromadnými oznamovacími prostriedkami.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115