Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Pracovné ponuky

Voľné štátnozamestnanecké miesta sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výberové konanie vyhlasuje RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli  https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList  najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115